Vyšla anglická mutácia publikácie Policajná kynológia na Slovensku

(KR 11/2014)

Police Kynology in Slovakia

RNDr. Vladimír Ďurišin, Mgr. Ľubica Gallová:
Police Kynology in Slovakia. Academy of the Police Force Bratislava, 2014, pages 220, ISBN 978-80-8054-5864

V dnešných dňoch obohatila knižný trh anglická mutácia monografie Policajná kynológia na Slovensku – Police Kynology in Slovakia. Autori, RNDr. Vladimír Ďurišin a Mgr. Ľubica Gallová, spracovali publikáciu obsahujúcu a prezentujúcu vysoko zaujímavé, odborné a spoločenské pohľady z pozície tvorcov policajnej kynológie na Slovensku. Slovenskú verziu monografie preložila do anglického jazyka Mgr. Mária Ďurčová.

Spracovanie danej témy do knižnej podoby vychádzalo v zmysle klasického diela od histórie počiatkov policajnej kynológie na území Slovenska. Predkladá popis vzniku tvorivého obdobia kynológie vo viacerých časových úsekoch, zaujímavých pre všeobecne početnú kynologickú komunitu. Monografia v textovej časti veľmi precízne pojednáva o inštitucionalizácii policajnej kynológie, efektivite jej práce, výnimočnosti vzťahu človeka a psa, využití psa v rôznych a početných oblastiach policajnej činnosti. Citlivo poukazuje na široké spoločensko-humánne dimenzie vzťahu človek – pes.

Zvlášť pozitívny a prínosný je podrobný a priamy popis odbornej prípravy policajných psovodov, nadväzujúc na výcvik a výsledky použitia psov v policajnej praxi. Autori detailne popisujú priebeh prípravy a výcviku služobných psov ku klasickým a špeciálnym pachovým prácam, t.j. od základných stopárskych krokov až po vrcholné výkony v hľadaní drog, zbraní, a podobne.

Nakoľko monografia je o slovenskej policajnej kynológii, dosť podrobne popisuje problematiku chovu policajných psov u nás, vhodnosť plemien psov pre túto prácu, potrebnosť všeobecnej a veterinárskej starostlivosti.

Zaujímavú kapitolu vytvára aj pojednanie o vzdelávacom procese a priamej výučbe policajnej kynológie v Akadémii Policajného zboru v Bratislave s poukázaním na dôležitosť tvorivej zahraničnej policajnej spolupráce prostredníctvom medzinárodných projektov, priamych súťaží a stretnutí kynológov.

„Policajná kynológia na Slovensku“ je tiež ako súbor odborných poznatkov a prístupov veľmi vyhľadávaná v civilných kynologických spoločnostiach, kluboch a výcvikových strediskách. Kniha predkladá jednotlivé špecializované formy výcviku a činnosti využiteľné i v civilnom sektore. Táto „vlastnosť“ monografie ju robí žiadanou a hľadanou aj z dôvodov hodnotnej obrázkovej dokumentácie. Predložené texty monografie je možné zaradiť k vydaniu tiež ako vhodný študijný materiál pre medzinárodný program Erazmus a pre začínajúcich i pokročilých kynológov.

Publikácia Police Kynology in Slovakia je vhodným prezentačným dielom slovenskej policajnej kynológie od jej počiatkov do súčasnosti. Zároveň je obrazom práce dlhoročného kynológa, a predovšetkým tvorivého pracovníka slovenskej policajnej kynológie.

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2014