Slovenský hrubosrstý stavač – chov

(KR 10/2016)

Slovenský hrubosrstý stavač je predovšetkým pes pre praktických poľovníkov, ktorý dokáže vykonávať každodennú prácu v revíri ako plnohodnotný pomocník a svojimi vlastnosťami sa vyrovná ostatným plemenám stavačov, ktoré sú používané v našich revíroch. Jeho prirodzené vlastnosti pre prácu pred výstrelom a aj po výstrele vie zužitkovať pri poľovačkách na drobnú zver v poli aj na vode, ako aj pri dohľadávaní postrieľanej srnčej zveri a je vynikajúci dohľadávač poranenej drobnej zveri. Jeho hľadanie je dostatočne rýchle a priestranné a jeho silnou stránkou je prinášanie a práca na vode. Je rodený aportér, a preto je vhodný aj pre začínajúcich poľovníkov, ktorí nemajú dostatok skúseností s výcvikom stavačov. O týchto svojich vlastnostiach presviedča nielen svojimi výkonmi v poľovníckej praxi, ale aj na vyšších typoch skúšok a súťažiach, kde dokáže konkurovať ostatným plemenám stavačov. Slovenský hrubosrstý stavač je plemeno, ktoré patrí medzi najmladšie plemená stavačov, počet vrhov na Slovensku sa pohybuje okolo 10 vrhov ročne. Plemeno sa napriek tomu stihlo uchytiť vo viacerých krajinách vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam. Je to predovšetkým pracovné plemeno, ktoré upúta na prvý pohľad nielen atraktívnym sfarbením ale aj svojimi výkonmi.

V roku 1991 vznikol pri Slovenskom poľovníckom zväze Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov, ktorý prevzal na seba celé riadenie chovu. Vznik samostatného klubu vytvoril lepšie podmienky pre riadenie chovu a aktivít k pozdvihnutiu úrovne plemena. Klub každý rok organizuje viacero kynologických akcií, či už skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, športové akcie, spoločné výcvikové akcie, ale aj klubovú a špeciálnu výstavu. Podrobnejšie informácie a klubové správy je možné získať na web stránke klubu http://www.kchshs.sk/.

V roku 2016 bol predsedom Kynologickej rady Slovenského poľovníckeho zväzu, Ing. Jozefom Jursom, CSc. v spolupráci s klubom chovateľov vypracovaný oficiálny pracovný štandard plemena.

Pracovný štandard Slovenského hrubosrstého stavača definuje charakteristické vlastnosti tohto plemena pri využití v poľovníckej praxi s prihliadnutím na morfologickú stavbu plemena a jeho vrodené pracovné vlastnosti šíriaceho sa pachu a po spoľahlivom overení si pachu vystavenie v typickej polohe t.j. v stoji s mierne pokrčenými končatinami natiahnutým krkom a hlavou s nosom v smere zveri.

Slovenský poľovnícky zväz na podporu chovu národného plemena schválil zníženie poplatkov pri zápise šteniat slovenského hrubosrstého stavača a zaviedol príspevok pre majiteľov SHS za predvedenie jedincov plemena na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov podľa typu skúšky, a to nasledovne:

JSS s ocenením I.c – 50,- €
JSS s ocenením II.C – 40,- €
VSS s ocenením I.c – 100,- €
VSS s ocenením II.C – 80,- €
MJK, MKS s ocenením I.c – 150,- €
MJK, MKS s ocenením II.C – 100,- €
MJK, MKS s ocenením III.c – 70,- €

Na medzinárodných a celoštátnych výstavách slovenský hrubosrstý stavač tak ako aj ostatné slovenské národné plemená majú zľavnené výstavné poplatky, a to vo výške 50% z plnej sumy štartovných poplatkov.

Počet chovných jedincov sa pohybuje na úrovni približne 20 chovných psov a 25 chovných súk, čo zabezpečuje dostatočnú chovateľskú základňu pre poskytnutie šteniat záujemcom o plemeno.

Počet šteniat za posledné obdobie je zreteľný z nasledovnej tabuľky a grafu:

*rok 2016 ešte nie je uzavretý (čiastková informácia k 1.12.2016)

Počet vrhov:

 

Počet narodených šteniat:

Vývoj počtu zapísaných šteniat SHS a porovnanie s počtom zápisov ostatných stavačov:

Z uvedeného je zrejmé, že plemeno slovenský hrubosrstý stavač má svoje stabilné miesto medzi plemenami stavačov a je predpoklad, že sa bude stále viacej udomácňovať v revíroch s malou zverou aj v tak ťažkej dobe pre malú zver, aká v súčasnosti momentálne je. Jeho vlastnosti ho predurčujú aby sa stále viacej rozširoval medzi praktickými poľovníkmi, ale aj medzi záujemcami o kynológiu športovú.

PODMIENKY CHOVNOSTI:
EXTERIÉR

A) čistokrvnosť potvrdená preukazom pôvodu (PP) alebo registrovaný jedinec (R) plemennou knihou krajiny pôvodu uznanou FCI,

B) úspešné absolvovanie klubovej výstavy (KV) organizovanej KCHS SHS alebo špeciálnej výstavy (ŠV) organizovanej KCHS SHS,
a) hodnotenie so známkou výborný alebo veľmi dobrý (zápisom do PP) minimálne z triedy mladých od veku 12 mesiacov.

C) absolvovanie minimálne jednej medzinárodnej výstavy
a) hodnotenie so známkou výborný alebo veľmi dobrý (zápisom do PP) minimálne z triedy mladých od veku 12 mesiacov,

D) u jedincov s vystaveným osvedčením o pôvode sa nevyžaduje výstavné ocenenie (absolvovanie zvodu je povinné).

VÝKON

A) absolvovanie akejkoľvek pracovnej akcie organizovanej Klubom chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov alebo okresnej organizácie SPK a SPZ, na ktorej sa posudzuje vystavovanie, t.j. skúšky vlôch stavačov (SVS ) alebo jesenné skúšky stavačov (JSS) alebo suťaže typu Field trial (FT) alebo všestranné skúšky stavačov (VSS),
a) skúšky vlôch stavačov, jesenné skúšky stavačov a všestranné skúšky stavačov absolvované v I. alebo II. cene.,
b) súťaže typu Field trial s hodnotením minimálnou známkou dobrý, platí aj pre skupinu derby.

BONITÁCIA

A) Vykonávajú aspoň traja členovia KCHSHS ako výberová komisia (pričom jedným z nich musí byť poradca chovu alebo ním poverený exterierový rozhodca pre dané plemeno) na ktorejkoľvek akcii usporiadanej klubom. V odôvodnených prípadoch sa výber do chovu môže konať u majiteľa vyberaného jedinca, avšak v takom prípade tento znáša výdavky členov KCHSHS súvisiace s výberom daného jedinca.

B) Výber pozostáva z komplexného posúdenia exteriéru a pracovných a povahových vlastnosti daného jedinca. Pozornosť pri posúdení exteriéru je sústredená na celkový dojem, kvalitu osrstenia, stav chrupu a vyjadrenie pohlavného výrazu a na vypracovania bonitačného listu jedinca, v ktorom budú uvedené jeho prednosti a prípadné nedostatky.

V poslednom období je plemeno slovenský hrubosrstý stavač obľúbené aj medzi nepoľovníckom verejnosťou a je pravidelným účastníkom každej výstavy psov na Slovensku. Potešiteľné sú aj „pódiové umiestnenia slováka“ v záverečných súťažiach skoro každej medzinárodnej výstavy organizovanej na našom území.

Veríme, že tento trend v obľúbenosti sa bude naďalej zvyšovať a plemeno sa početne predstaví aj na nasledujúcej svetovej špeciálnej výstave národných plemien, ktorej štvrtý ročník sa uskutoční 18. februára 2017 pred výstavou Šampión šampiónov – Victory show, organizovanej Slovenskou kynologickou jednotou v Bratislave.

Ing. Marán Konečný
Poradca chovu KCHSHS

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2016