S predsedom SÚCHNO Albínom Majsniarom

nielen o veľkom slovenskom úspechu v Ulme

(KR 2/2013)

Pravdepodobne najkvalitnejší predstavitelia plemena nemecký ovčiak z 55 krajín sa stretli na najprestížnejšej výstave plemena, ktorá sa konala v dňoch 30. augusta až 2. septembra 2012 v bavorskom meste Ulm. Jedným z viacerých Slovákov bol aj predseda Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov, Albín Majsniar, ktorému sme položili niekoľko otázok.

Ako hodnotíte úroveň a obsadenosť poslednej „Siegerschau“ v Ulme?

A. Majsniar: Celoeurópsky pokles počtu vystavovaných psov sa prejavil, samozrejme, aj na najväčšej výstave nemeckých ovčiakov. Kým v minulosti bolo prihlásených aj 2200 jedincov, zdá sa, že sa budeme musieť uspokojiť aj s menším počtom vystavených psov. I keď prihlásených bolo 1413 jedincov, nakoniec nastúpilo 959. Možno je táto štatistika pre niekoho prekvapením, ale pokles počtu vystavených nemeckých ovčiakov bol sprievodným znakom všetkých výstav, ktoré vrcholu sezóny predchádzali.

VA 1 Remo vom Fichtenschlag, Foto: MVDr. Otakar Meloun
Čím Vás „hlavná špeciálka“ Nemecka každoročne najv iac zaujme?

A. Majsniar: Pre chovateľov je asi najdôležitejšie vidieť odchovy po jednotlivých plemenníkoch. Na minuloročnom „siegri“ sa najkvalitnejší potomkovia predviedli po plemenníkovi Remo v. Fichtenschlag, veľkému záujmu sa však tešili aj odchovy po plemenníkoch Vegas du Haut Mansart, Fulz di Zenevredo. Ak dovolíte, vyslovím svoj názor na potomkov jednotlivých plemenníkov. Remo v. Fichtenschlag je inzucht 3:3 na Hill von Farbenspiel. Bolo po ňom prihlásených 76 potomkov, nastúpilo 20 psov a 23 súk. Celá skupina bola vo veľmi nápadnom type otca, kde bolo vidieť dosť zreteľný rozdiel medzi pohlaviami. Psi sú veľ mi výrazní s korektnou stavbou tela, všetci tmavé výrazné masky. Prevažovali jedince s vysokým kohútikom a dobre vyvinutým hrudníkom. Dobre uložená záď, ale u časti jedincov mierne „seknutá“ nadol. Vyzdvihnuteľné je veľmi dobré uhlenie predných a zadných končatín a u všetkých jedincov pevné lakte a korektný front. Pohyb je dy namický s dobrou vyváženosťou. Remo vo svojom odchove ponúka určite pevnosť, štandardnú výšku kohútika, samozrejme s výrazom a silou kostí.

Paer v. Hasenborn je synom plemenníka Quem Löher Weg a prihlásilo sa po ňom 13 psov a 10 súk. Približne polovica jeho odchovu sa ukázala v prvých ringoch. Od chovná skupina bola nápadne silno pigmentovaná, v type otca a taktiež sa ukazuje značný rozdiel medzi pohlavím jedincov. Psi sú veľmi výrazní s tmavými maskami. Väčšina skupiny bola v štandardnej výške kohútika, s veľmi dobrými proporciami hrudníka, rovným chrbátom, dobre uloženou záďou, ale u niekoľkých jedincov by mohla byť táto dlhšia, vyznačovali sa veľmi dobrým uhlením zadných končatín, mali pevné sponky, ale vo väčšine prípadov jedince mohli mať dlhšie rameno.

Paer v. Hasenborn, Foto: MVDr. Otakar Meloun

Nino von Tronje – skupina 7 psov a 15 súk sa ukázala tiež v nápadnom type otca. Všetci mali korektnú výšku, dlhšieho telesného rámca, výrazný kohútik, rovnú chrbtovú lí niu, dlhú záď, ktorá, tak ako u otca, je „seknutá“ a padá nadol. Dobré až veľmi dobré uhlenie zadných končatín s relatívne pevnými sponkami, u väčšiny by rameno malo byť dlhšie. Jedince sa vyznačovali korektným frontom, dynamickým pohybom. Skupinu môžeme hodnotiť ako vyrovnanú s mladými jedincami.

Nino von Tronje

Quatro v.d. Partbachklamen je priamy syn Zampa. Bolo po ňom prihlásených 7 psov a 7 súk v dobrom type otca. Sú strednej výšky, ale niektoré na hornej hranici, s výrazným kohútikom, majú rovný pevný chrbát, dobre uloženú záď, ktorá musí byť dlhšia. U väčšiny korektný front a plynulé chody.

Quatro v.d. Partnachklamm, Foto: MVDr. Otakar Meloun

Viac ako 50 % odchovu psa Ober von Bad-Boll sa umiestnilo na najlepších miestach. Jednalo sa o veľmi dobre pigmentovanú skupinu, ktorá je v type otca, s výrazným rozdielom pohlaví. Jedince mali silné, dob re formované hlavy s výraznými maskami, veľmi dobrý kohútik, rovný chrbát, u väčši ny dobre uložená záď, ktorá by ale v niekto rých prípadoch mohla byt dlhšia, mali dob ré až veľmi dobré uhlenie zadných kon čatín s dobrou pevnosťou, dobré uhlenie predných končatín. Jedince boli štandardnej výšky s dynamickým pohybom.

Ober von Bad-Boll, Foto: MVDr. Otakar Meloun

Odchovy po psovi Vegas du Haut Mansart boli v type otca s rozdielom v pohlaví. Skupina mala veľmi dobrú jednotnosť a vysokú anatomickú kvalitu so štandardnou výškou, dobré hlavy, výrazný kohútik, pevný chrbát, dlhú záď, dobré uhlenie predných a veľmi dobré zadných končatín, korektný front, správne proporcie hrudníka a veľmi dobrú spodnú líniu, s dynamickými chodmi.

Vegas du Haut Mansart, Foto: MVDr. Otakar Meloun

Fulz di Zenevredo odprezentoval svoj odchov vo svojom type so značným rozdielom v pohlaví. Jedince mali veľmi silné, dobre formované hlavy s tmavými, výraznými maskami, boli výrazne pigmentované a jednotné. Vyznačovali sa dobrou stavbou kohútika, korektnou chrbtovou líniou, dlhou záďou dobrej polohy, výrazným uhlením zadných končatín, kde sa ukazuje, že päty nie sú úplne pevné. Ramená majú dobrú dĺžku, vyrovnané proporcie hrudníka, rovný front, silný dynamický pohyb s veľmi dobrými priestornými chodmi. Na prvý pohľad sa jednalo o veľmi vyrovnanú skupinu.

Fulz di Zenevredo, Foto: MVDr. Otakar Meloun

Skupina po psovi Tyson v. Köttersbusch je v type otca s výrazným rozdielom v pohlaví. U všetkých je výrazná sila kostí a u väčšiny veľmi dobrá celková pevnosť a uzatvorenosť, veľmi dobrý výraz so silnými hlavami, výrazný kohútik, dobrá chrbtová línia a dobrá dĺžka záde, ktorá by u niektorých jedincov mala byť dlhšia, veľmi dobré uhlenie zadných končatín, u všetkých dobrá dĺžka ramena, ale malo by byť šikmejšie uložené, vyrovnané proporcie hrudníka, rovný front, veľmi plynulé chody s veľmi dobrou dĺžkou kroku. Skupina sa môže hodnotiť ako veľmi kvalitná s vysokým ohodnotením, predovšetkým u súk.

Ako hodnotíte kvalitu predvedených jedincov?

A.Majsniar: V dospelých psoch bola vybratá veľmi kvalitná VA trieda, ktorú predstavovali špičkoví jedinci, v dobrom type a výraze. Opäť nedá nespomenúť psa Remo v. Fichtenschlag, ktorý nielenže skončil ako VA1, ale napriek tomu, že je relatívne mladý, sa po ňom prezentovalo viacero špičkových potomkov, vysoko umiestnených, či už psov, alebo sučiek. Aj u sučiek bola veľmi kvalitná trieda dospelých. Veľmi kvalitná bola trieda mladých a dospievajúcich sučiek. V mladých a dospievajúcich psoch však absentovali jedinci, ktorí by sa mohli v budúcnosti výrazne presadiť. Samozrejme, toto je môj názor a niekto ho môže mať úplne iný. Najvyššie ohodnotenia dosiahli nasledujúci jedinci:

Dospelí psi: VA 1 Remo v. Fichtenschlag (Ray v. Fichtenschlag x Thora v. Fichtenschlag) * VA 2 Nino von Tronje (Irok Karanberg x Nadja v. Jabora) * VA 3 Pear vom Hassenborn (Quen vom Löher Weg x Yada Mittelwest) * VA 4 Quattro vom der Partnachklamm (Zamp vom Thermodos x Ora vom Müdesheimerland) * VA 5 Ustinov vom Römerland (Qantum v. Arminius x Kira v. Lacroz) * VA 6 Mentos vom Osterberger – Land (Nadno vom Gollerweiher x Quencie vom Osterberger – Land) * VA 7 Sultan von der Jahnhöhe (Vegas du Haut Mansart x Irmi von der Jahnhöhe) * VA 8 Hagadahl’s Figo (Furbo degli Achei x Hagadahl’s Vanda) * VA 9 Labo vom Schollweiher (Arex v.d. Wilhelmswarte x Fraya d’Ulmental) * VA 10 Chacco v.d. Freiheit Westerholt (Yerom v. Haus Salihin x Pitty v.d. Freyhejt Westerholt) * VA 11 Etoo aus Wattenscheid (Paer v. Hasenborn x Chelsea aus Wattenscheid) * VA 12 Omen v. Radhaus (Remo vom Fichtenschlang x Oprah von Aurelius * VA 13 Yankee vom Feuermelder (Joker vom Eichenplatz x Amanda am Seeteich) * VA 14 Enosch v. Amasis (Pber von Bad-Boll x Bali v. Amasis)

Dospelé sučky: VA 1 Elly del Seprio (Zamp vom Thermodos x Week di Casa Beggiato) * VA 2 Chira del Frutteto (Barros von der Fürstenau x Demi v. Napaweinberg) * VA 3 Lee vom Frankengold (Ingodds Agassi x Daggi vom Frankengold) * VA 4 Yakimo v.d. Feuermelder (Joker vom Eichenplatz x Amanda am Seeteich) * VA 5 Lara vom Messebau (Ara kde la Ferme Melgre L’eau x Xenia vom Messebau) * VA 6 Wendy von der Piste Trophe (Furbo degli Achei x Grace de Cuatro Flores) * VA 7 Lara von Regina Pacis (Tyson vom Köttersbuch x Coco von Regina Pacis) * VA 8 Nani vom Wiedeck (Zamp vom Thermodos x Dunja vom Wiedeck) * VA 9 Zambia degli Achai (Obed von Bald-Boll x Fenia della Gens Pontina) * VA 10 Daisy von Melnachthon (Remo vom Fichtenschlag x Zad Feetback) * VA 11 Kaleya vom Amur (Paer vom Hasenborn x Winona vom Amur) * VA 12 Queenna von Regina Pacis (Arex von der Wilhelmswarte x Fabia vom Agilolfinger) * VA 13 Blianka vom Osterberger-Land (Remo vom Fichtenschlag x Neila vom Suentelstein) * VA 14 Faya vom Adelshlag (Vegas du Haut Mansrad x Gila vom Hause Kampenhuber)

VA1 Elly del Seprio, Foto: MVDr. Otakar Meloun
Nemecko je bezpochyby dominantné v chove nemeckých ovčiakov. Z ktorých krajín im chovatelia konkurujú?

Už dlhšiu dobu môžeme pozorovať nárast kvality talianskych a holandských odchovov. V posledných rokoch však výrazný posun vpred zaznamenali chovatelia z Chorvátska a Srbska. Úroveň v jednotlivých krajinách je však priamo úmerná kvalite odchovov hŕstky chovateľov. Títo sú ochotní cestovať tisíce kilometrov za najlepšími plemenníkmi, a tým zvyšovať kvalitu genofondu vo svojich krajinách, regiónoch. Preto sa dá očakávať, že nás pozitívne prekvapia aj kvalitní jedinci z ďalších krajín, Slovensko nevynímajúc.

Spomenuli sme Slovensko vo v zťahu k nemeckým ovčiakom. Hoci nepatríme, čo sa počtu odchovaných šteniat týka, medzi veľmoci, naši psi dosiahli aj na Hlavnej v ýročnej v ýstave nemeckých ovčiakov v krajine pôv odu umiestnenia, ktoré v zbudzujú pozornosť, a dodajme, že aj rešpekt. Na tej poslednej sa tak udialo v o v z ťahu k odchovu z Vašej chov ateľskej stanice. Mohli by ste nám opí sať, čo tomu predchádzalo?

A. Majsniar: V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že i keď chovateľ potrebuje štipku povestného šťastia, je nevyhnutné za každým jedným dosiahnutým úspechom vidieť v prvom rade poctivú, nie niekoľkoročnú, ale niekoľkogenerančnú prácu chovateľa. Tak je to aj v prípade môjho odchovu Fausto Dlhá Roveň, ktorý sa umiestnil ako V24 v triede dospievajúcich, keď bol po statike na 22. mieste. Ak si pozrieme jeho rodokmeň, okrem známeho otca Remo vom Fichtenschlag a vynikajúcej sučky Axa Dlhá Roveň v ňom vidíme celú plejádu špičkových plemenníkov, ako aj veľmi kvalitných a i na veľkých výstavách úspešných sučiek. Úspech na nemeckej Hlavnej špeciálnej výstave je nepriamo závislý aj od úspechov dosiahnutých na menších podujatiach či už v Nemecku, alebo mimo krajiny pôvodu, ak je posudzovaný rozhodcom SV. Tak to bolo aj v prípade Fausta, ktorý sa odprezentoval dvakrát úspešne na Slovensku, raz v Poľsku, ale hlavne päťkrát v Nemecku. Fausto má vynikajúcu povahu, veľkú ochotu k práci, výborný má prejav najmä na obrane a pachových prácach, čo je rozhodne veľmi pozitívne v prípade exteriérovo kvalitného jedinca.

 

O nemeckých ovčiakoch, o veľkých a významných výstavách, ako aj o chove a úspechoch, by sme sa mohli s predsedom SÚCHNO Albínom Majsniarom rozprávať ešte veľmi dlho a verme, že budeme môcť aspoň časť z toho sprostredkovať širokej verejnosti. Poďakujme za rozhovor, zagratulujme k úspechu a hlavne poprajme veľa ďalších chovateľských úspechov.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2013