Medzinárodná kynologická súťaž ozbrojených zborov 2014

v špeciálnych pachových prácach

(KR 10/2014)

Po ročnej odmlke sa podarilo zorganizovať medzinárodnú kynologickú súťaž, tradičné meranie síl v oblasti súvisiacej s výkonom špeciálnej zložky finančnej správy. V dňoch 8. – 11. 9. 2014 sa v priestoroch Školiaceho a rekreačného strediska vo Veľkom Mederi konal XII. ročník otvorených majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok a IV. ročník otvorených majstrovstiev finančnej správy vo vyhľadávaní tabaku a tabakových výrobkov.
Družstvá

Podujatia, nad ktorým prevzal záštitu minister financií, Ing. Peter Kažimír, sa okrem domácich súťažiacich zúčastnili aj zástupcovia Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Vojenskej polície MO SR. Jedným zo zámerov organizátorov tohtoročného šampionátu bolo do súťaže zapojiť všetky colné a finančné správy krajín susediacich so Slovenskou republikou. Cieľ sa čiastočne podarilo splniť. Družstvá z Maďarskej republiky a Ukrajiny svoju neúčasť ospravedlnili. Pozvanie však prijali kynológovia z Colnej správy Českej republiky, Poľskej republiky a Rakúska, a tak sa v úvode podujatia prezentovalo celkovo 25 psovodov ozbrojených zborov a síl.

Súťaž v obidvoch kategóriách, DROGY, aj TABAK, pozostávala zo štyroch disciplín: prehliadky dvoch osobných automobilov, prehliadky autobusu, prehliadky dvoch miestností a prehliadky drevených debničiek. Pachové práce sa vykonávali v organizačne dobre pripravených podmienkach v SAD Dunajská Streda, AUTONEOF Veľké Dvorníky, ZŠ Veľký Meder. Zvlášť hodnotenou disciplínou bola POSLUŠNOSŤ. Cviky poslušnosti a disciplína prehliadka drevených debničiek (každý súťažiaci ich mal osem) sa vykonávali na ihrisku ŠaRS Veľký Meder.

Kategória DROGY
Kategória TABAK

Novinkou pri špeciálnych pachových prácach alebo „pachovkách“, ako sa skrátene nazývajú, bol nový systém hodnotenia. Nehodnotilo sa len nájdenie, resp. nenájdenie ukrytej vzorky, ale samostatne aj spôsob práce služobného psa vedeného psovodom počas časového limitu, vrátane práce psa na vzorke. Táto časť sa hodnotila aj pri nenájdení ukrytej vzorky. O zmene spôsobu hodnotenia sa v rámci kynologických súťaží colných a finančných správ v európskom regióne hovorí už dlhší čas. V praxi však bola aplikovaná prvýkrát na tomto šampionáte. Cieľom je najmä objektivizácia a priblíženie súťažných podmienok k tým reálnym. Hlasy väčšiny zúčastnených odborníkov boli v priebehu a po ukončení súťaže skôr pozitívneho charakteru. Čas ukáže, či to bol krok správnym smerom, a či sa ním vyberú aj iné zbory a krajiny.

Druhou zmenou bolo založenie klamnej vzorky pri prehliadke drevených debničiek. Jednalo sa o granulované krmivo, ktoré malo psom sťažiť vyhľadávanie založenej drogy alebo cigariet. Väčšina súťažiacich na „potravinové lákadlo“ vôbec nereagovala. O to však bolo prekvapivejšie, že táto v poradí posledná, a z pohľadu nezainteresovaného najjednoduchšia disciplína, poriadne zamiešala celkovým poradím. Pri tabakových psoch traja a pri drogových dokonca až deväť psov neurčilo „tú správnu debničku“.

Rozhodcovia

Súťaž mala v celom priebehu správny náboj. Veľkú mieru spokojnosti možno vyjadriť s účinkovaním a umiestnením psovodov finančnej správy. Skúsení favoriti splnili očakávania a umiestnili sa na popredných miestach. Niektorí z nich dosiahli pekné výkony aj napriek tomu, že súťažili s novými mladými služobnými psami. Napríklad psovod npor. Mgr. Miroslav Trauer z Colného úradu Žilina so psom Argom absolvoval základný kynologický kurz ešte len na jar v tomto roku, a už vyhral najlepšiu poslušnosť. V celkovom súčte dosiahol 90 bodov. Psovod pprap. Peter Dlužanský z Colného úradu Michalovce so svojou mladou sučkou Celzou sa v kategórii DROGY umiestnil medzi našimi colníkmi na peknom treťom mieste, pričom dosiahol celkovo druhú najlepšiu poslušnosť so súčtom bodov 89. V súťaží družstiev so svojím kolegom por. Bc. Milošom Pivovarníkom a jeho Jagom obsadili tretie miesto.

V kategórii TABAK dosiahol celkové prvenstvo psovod npor. Peter Prokop so sučkou Tanou z Colného úradu Bratislava. Potvrdil tak titul získaný v predchádzajúcom ročníku. Na druhom mieste skončil skúsený psovod českej colnej správy, pprap. Ivo Tománek, so sučkou Dixi a tretie miesto obsadil nprap. Branislav Hájek z Colného úradu Bratislava so psom Tomim. V rámci hodnotenia psovodov finančnej správy sa nprap. Branislav Hájek posunul na druhé miesto a na treťom skončil nprap. Tibor Sova z Colného úradu Prešov so sučkou Lorou. Aj tu je nutné spomenúť, že obaja vyššie menovaní psovodi ukončili základný kynologický kurz len nedávno.

V kategórii DROGY celkové prvenstvo „vyfúkol“ domácim psovodom zástupca Policajného zboru SR, npor. Miroslav Scherhaufer so psom Zairom, ktorý počas disciplín z pachových prác ani raz nezaváhal. Tento psovod v tomto roku vyhral aj Majstrovstvá Policajného zboru SR a vo svojej špecializácii rozhodne patrí k absolútnej špičke. Za ním sa umiestnili naši colníci, kpt. Ľubomír Petruš so psom Danom z Colného úradu Košice a npor. Mgr. Miroslav Trauer z Colného úradu Žilina so psom Argom. Zatiaľ čo služobný pes Dano patrí k našim „veteránom“, ktorý však stále má čo povedať, služobný pes Argo predstavuje už novú generáciu služobných psov. V rámci hodnotenia psovodov finančnej správy sa poradie upravilo nasledovne: 1. miesto – kpt. Ľubomír Petruš so psom Danom; 2. miesto – npor. Mgr. Miroslav Trauer so psom Argom a 3. miesto – pprap. Peter Dlužanský so sučkou Celzou.

V súťaži družstiev skončilo na prvom mieste zmiešané družstvo Colného úradu Bratislava a Colného úradu Košice, druhý v poradí bol tím Policajného zboru SR a na treťom mieste skončili psovodi Colného úradu Michalovce.

Hodnotiť a posudzovať kynologické súťaže v špeciálnych pachových prácach služobných psov si vyžaduje obrovské skúsenosti a cit pre objektívne posúdenie každej situácie, zvlášť to platí pri medzinárodnom meraní síl. Rozhodovanie pri „pachovkách“ mali v tomto roku na starosti: pprap. Josef Dušánek z Colnej správy ČR, npor. Jaroslav Prouza zo Zboru väzenskej a justičnej stráže, kpt. v. v. Milan Kadlecaj a stržm. Jozef Klíma, ktorý posudzoval aj cviky poslušnosti. Hlavným rozhodcom celej súťaže bol npor. Jozef Okuliar.

Kynológom počasie až na posledný deň prialo. Príjemné, nie príliš vysoké teploty vystriedal vo štvrtok intenzívny dážď, ktorý zabránil predvedeniu pútavých ukážok pre verejnosť i slávnostnému nástupu pod holým nebom. Záverečný ceremoniál s nastúpenou čestnou jednotkou finančnej správy, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom z rúk štátneho tajomníka ministerstva financií, Ing. Radka Kuruca PhD., prezidenta finančnej správy, Ing. Františka Imreczeho a generálneho riaditeľa sekcie daňovej a colnej, plk. Ing. Daniela Čecha, dodalo podujatiu patričnú dôležitosť.

Stredisko finančnej správy Veľký Meder s malým kolektívom zamestnancov vytvorilo pre účastníkov súťaže naozaj ideálne podmienky. Úroveň súťaže, na ktorej príprave, technickom a organizačnom zabezpečení sa podieľalo viacero zložiek finančnej správy, si pochvaľovali všetci zúčastnení, zahraničných hostí nevynímajúc. Organizátor nadviazal na úspešné uplynulé ročníky kynologických súťaží finančnej správy, ktoré majú bohatú tradíciu nielen u nás doma, ale aj v okolitých krajinách.

Podujatie v takomto rozsahu by sa nedalo uskutočniť bez ústretovosti a ochoty partnerov. Organizátor súťaže by sa chcel touto cestou poďakovať najmä mestu Veľký Meder, ZŠ Veľký Meder s vyučovacím jazykom maďarským, SAD Dunajská Streda, firme AUONEOF, firme EUROBEN, s.r.o., firme ZPOLYTANU, PHARMACOPOLA s.r.o. …a, samozrejme, všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom nezištne podieľali na príprave a realizácii súťaže.

kpt. Ing. Milan Dibala

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2014