Konferencia o aktuálnych problémoch dotýkajúcich sa chovu spoločenských zvierat

(KR 7/2013)

 „Manažment miest a obcí – právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľne žijúcimi živočíchmi“

V dňoch 17. – 19.6. 2013 sa v Novom Smokovci uskutočnil už XIII. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, „Manažment miest a obcí – právne aspekty súvisiace so spoločenskými, domácimi a voľne žijúcimi živočíchmi“. Organizačným garantom konferencie bola Bc. Eva Homzová, Elsewa, spol. s r.o. Košice. Mediálnymi partnermi podujatia boli Pes a mačka – odborný mesačník pre veterinárov a chovateľov, a Kynologická revue. Toto podujatie bolo zamerané na problémy súvisiace s ochranou zvierat, s prevádzkovaním útulkov, znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementmi, s problémami stratených a opustených zvierat, nakladania so živými nálezmi, s nedostatkami v evidencii zvierat, s protiprávnymi konaniami súvisiacimi s chovom zvierat, s problematikou zoonóz a skúsenosťami s činnosťou jednotlivých kompetentných inštitúcií.

Prezentovaných formou prednášok bolo 15 príspevkov, vo forme posterov 4 práce.

Ing. Poljak z Ministerstva životného prostredia SR informoval o hendikepovaných chránených živočíchoch a o zariadeniach na ich záchranu. V rámci prednášky bola predstavená právna úprava spôsobu nakladania s nimi.
Z Českej republiky, z Ministerstva zemědělství, odboru živočíšnych komodít, z oddeleniaochrany zvierat, kolektív autorov prezentoval príspevok zameraný na novelu českého zákona na ochranu zvierat proti týraniu, upravujúceho okrem iného zavedenie inštitútu akreditácie školiacich pracovísk so zámerom zvýšenia úrovne kurzov na úseku ochrany zvierat proti týraniu.

Informáciu o povinnom čipovaní spoločenských zvierat v príspevku Identifikácia a vedenie centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) na Slovensku poskytol MVDr. JUDr. Ivan Riečan z Komory veterinárnych lekárov SR. Pripomenul, že psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred 1.11.2011musia byť označené mikročipom najneskôr do 30. septembra 2013. Psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili po 1.11.2011 musia byť označené mikročipom do 8. týždňov veku zvieraťa alebo pred zmenou majiteľa alebo držiteľa, podľa toho, čo nastane skôr. Nezameniteľné tetovanie je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011! Dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie zvierat kontrolujú úradní veterinárni lekári miestne príslušných Regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť majiteľovi zvieraťa uložená pokuta do 300,- €.

Kolektív autorov zo Státní veterinární správy České republiky – odbor ochrany zdraví a pohody zvířat,uviedol informácie, ktoré sa vzťahujú k činnosti Štátnej veterinárnej správy (SVS) ako hlavného dozorného orgánu v oblasti welfare zvierat. Táto činnosť je realizovaná podľa metodiky Programu ochrany zvierat a systematicky na danom úseku je vyhodnocovaná od roku 1993. Pravidelne sú publikované aj prehľady požadované EU vo vzťahu k hodnoteniu podmienok činností s hospodárskymi zvieratami (chov, preprava) a hodnoteniu využitia zvierat v pokusoch. Autori uviedli stručný prehľad zameraný najmä na problematiku zvierat chovaných v záujmových chovoch a voľne žijúcich zvierat v starostlivosti človeka.

MVDr. Bucsuházyová informovala o vyhodnotení činnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v oblasti ochrany zvierat za rok 2012.
Problematikou chovu psov vo väčších počtoch v mestách sa zaoberal príspevok od autorov kolektívu Státní veterinární správy České republiky – odbor ochrany zdraví a pohody zvířat. V príspevku sa autori pokúsili na základe výsledkov dozoru uvedených v každoročne publikovanom „Programe ochrany zvierat“ za vybrané obdobie rokov 2010 – 2012 a na základe vlastných skúseností zovšeobecniť túto oblasť a prispieť k diskusii v tejto problematike. Informovali o nových ustanoveniach, ktoré na tomto úseku priniesla novela zákona na ochranu zvierat proti týraniu.

Kolektív autorov pod vedením prof. Bugarského uvádza, že nedostatok ustajňovacích kapacít v existujúcich v súčasnosti prevádzkovaných útulkoch pre stratené a opustené zvieratá spôsobuje potrebu zodpovedať otázku, do akej miery je indikované, etické a odborne zdôvodniteľné uskutočňovanie eutanázie u zvierat, pri rešpektovaní dnes platnej a účinnej právnej úpravy tohto druhu činnosti.

Doc. Takáčová sa vo svojom príspevku o vedľajších živočíšnych produktoch zamerala najmä na nálezy uhynutých zvierat a na možnosti ich odstraňovania.
Súčasná právna úprava nakladania s nálezmi nezohľadňuje zvláštnosti nálezov, ktorými sú odchytené zvieratá, medzi ktorými sú zvieratá opustené a stratené. V príspevku autorov Bugarský, Takáčová, Hečko, bola vykonaná analýza právnej úpravy regulujúcej predmetný okruh spoločenských vzťahov a autori predložili návrh na spôsob zmien dotknutých všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby konanie zainteresovaných subjektov rešpektovalo vlastnícke práva a nespôsobovalo v súčasnosti flagrantné porušovanie súčasnej právnej úpravy.

O poraneniach zvieraťom a rizikách infekcie zoonózami referoval MVDr. Molčányi.  Uviedol, že od roku 2007 bola Slovenská republika vyhlásená za besnoty prostú krajinu. Ale od januára do mája 2013 bolo nahlásených a laboratórne potvrdených 7 zvierat nakazených besnotou. U ľudí táto choroba na Slovensku nebola zaznamenaná od roku 1990. Toto nie je jediná choroba, ktorú môžu na človeka poranením preniesť zvieratá, ale je z nich najvážnejšou, a v tomto zmysle je potrebné posudzovať každý jednotlivý prípad poranenia spôsobeného zvieraťom. Sú aj iné choroby s podobnými cestami prenosu, ktoré je potrebné pri skúmaní jednotlivých prípadov vylúčiť, alebo potvrdiť. Každý prípad je podľa možností potrebné podložiť laboratórnym nálezom. Pri poraneniach zvieraťom je potrebné rovnako brať do úvahy aj aktuálny stav nervovej sústavy zvieraťa v momente poranenia človeka.

Prof. Čisláková a doc. Halánová vo svojich prednáškach oboznámili zúčastnených s chlamýdiovými infekciami prenosnými zo zvierat na ľudí. V ďalšom príspevku sa venovali toxoplazmóze a jej nebezpečenstve pre človeka, uviedli epidemiologickú situáciu vo výskyte toxoplazmózy v SR v roku 2012.
Súčasťou konferencie bola aj prezentácia posterov, kde kolektív autorov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uviedol informácie o zdravotnom stave holubov a rizikách pre verejné zdravie, riešený bol problém konfliktných situácií medzi netopiermi a humánnou populáciou. Pozornosť bola zameraná aj na problematiku túlavých mačiek na území mesta Košice. Zvláštnosťou bol poster študentky UVLF v Košiciach, Teresy Forsberg, ktorá poukázala na spôsoby, akými sa vo Švédsku zaobchádza so psami, ktoré sú bez majiteľa. Vykonaná bola analýza súčasnej situácie vo Švédsku a pripravený bol detailný obraz o postupe kompetentných orgánov pri náleze psov v tejto krajine.

Účastníci konferencie diskutovali k jednotlivým príspevkom a hľadali primerané spôsoby riešenia problémov vyplývajúcich z prezentovaných prác. Spoločne sa zhodli na presadzovaní potrebných zmien v prístupoch zainteresovaných subjektov a prijatí návrhov pre niektoré zmeny v legislatíve, nakoľko platné právne normy upravujúce problematiku chovu spoločenských, hospodárskych či voľne žijúcich zvierat síce existujú, ale nie všetky dostatočne regulujú príslušný okruh spoločenských vzťahov.

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
za účastníkov konferencie

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2013