Genéza mantrailingu na Slovensku…

voľné pokračovanie – 4. časť

Testovanie plemena bloodhound

Bloodhound podľa klasifikácie Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI) patrí do šiestej skupiny FCI – duriče a farbiare. Má výnimočný čuch, ktorý ho ako farbiara predurčuje nielen na poľovné využitie, ale aj na sledovanie ľudskej pachovej stopy.

Testovanie plemena bloodhound pre potreby jeho využitia v policajnej praxi pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách a na mieste činu sa stalo jednou z úloh Ročného plánu hlavných úloh Prezídia Policajného zboru na rok 2010 s termínom jej splnenia do 31. 12. 2010. Dňa 1. 12. 2009 bola podpísaná zmluvnými subjektmi: požičiavateľom – RNDr. Vladimírom Ďurišinom, a vypožičiavateľom – Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, zmluva o výpožičke psa, uzatvorená podľa 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetom zmluvy bol pes plemena bloodhound, daný do bezplatného používania Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za účelom jeho testovania pre potreby policajnej praxe pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách a na mieste činu.

Týmto formálnym krokom predchádzal tiež jeden dôležitý úkon. Zaobstarať vhodného jedinca, ktorý by absolvoval testovanie vlastností predurčujúcich ho na náročné plnenie úloh v policajnej službe. Nezodpovedanou zastala rovnako otázka: bude vôbec možné toto špecifické a na chov náročné plemeno zaradiť do služieb Policajného zboru? Elitné služobné plemená desaťročia dokazujú opodstatnenosť ich zaradenia do policajného výkonu. Obstojí v tejto náročnej konkurencii plemeno, ktoré v našich podmienkach nemáme odskúšané, keď o jeho všestrannosti nemôže byť ani reči? A jeho služobné využitie bude špecificky zamerané len na pachové práce – mantrailing?

Vzhľadom k úzkej chovateľskej základni nebolo veľmi náročné zorientovať sa v ponuke. Tip padol na chovateľskú stanicu Minas Ithilien mladej veterinárnej doktorky, Petry Steinemannovej. V lete 2009 sa vyberáme do Čachtíc a zo širokej ponuky početného vrhu sučky Gréty si predbežne vyberáme nádejného Hagana. Tento mladý bloodhound o dva mesiace nakoniec zakotví vo svojom novom domove. Bratislavské Kramáre sa mu na šestnásť mesiacov stanú novým domovom… (obr. č. 1).

Foto č. 1: Hagan po príchode do nového domova na bratislavských Kramároch spokojne oddychuje. Foto: RNDr. Vladimír Ďurišin

Testovanie plemena bolo zamerané na využitie jeho výnimočných fyziologických čuchových predpokladov s cieľom rozšíriť možnosti ich uplatnenia na mieste činu a pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách na stopách starých 12 hodín v teréne a 24 – 72 hodín. Pes bol podrobený odbornému výcviku v pachových prácach, metodologicky odlišnému od pôvodných postupov využívaných v klasickej policajnej kynológii, s prihliadnutím na špecifiká práce na stope poľovných plemien.

Testu bol podrobený pes veku od veku 4 do 15 mesiacov. Počiatočné kroky svojej socializácie urobil na pôde odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v bratislavskej Mlynskej doline (obr. č. 2). Funkciu kladača stôp vykonával starší referent špecialista, por. JUDr. Martin Jucha. Prvé stopy boli položené na tvrdom povrchu (asfalt a betón), neskôr na rôznom trávnatom a oráčine. Vzhľadom k tréningovým podmienkam a veku psa boli stopy maximálne hodinu staré.

foto č. 2: Haganove prvé kroky na cvičisku odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ v Mlynskej doline. Foto: Ing. Júlia Zlejšia

V rámci výcviku adept mantrailingu absolvoval sústredenie v Bzinciach v kruhu nadšencov a obdivovateľov plemena bloodhound, akými sú predovšetkým Ing. Lubomír Satora, Ing. Ivan Richter a MVDr. Petra Steinemannová. Mladému Haganovi sa vo výcviku darilo (foto č. 3). V tomto, pre neho cudzom prostredí úspešne vypracoval niekoľko tréningových stôp.

foto č. 3: Hagan pracuje so svojim psovodom na tréningovej stope (trailing). Foto: Ing. Jaroslava Satorová

Z obdobia testu vyplynuli nasledujúce špecifické poznatky:

 • Stopovanie s bloodhoundom je založené na odlišnej filozofii výcviku, rozdielnej od klasickej metodológie.
 • Bloodhound pracuje na stope iným spôsobom než klasické služobné plemená.
 • Bloodhound sleduje na stope len individuálny pach osoby.
 • Pes sleduje individuálny pach osoby s nízkym nosom – trailing.
 • Pes sleduje individuálny pach osoby s vysokým nosom – air scenting.
 • Pozitívna motivácia na obľúbenú osobu je základom pri práci.
 • Preferuje sa zájem o hru s osobou.
 • Potrava je hneď na druhom mieste.
 • S bloodhoundom nie je možné vypracovávať vlastné stopy.
 • Pohyb psa na stope je veľmi rýchly.
 • Technika stopovania je založená na viacnásobnom overovaní správneho postupu.
 • Pes prejde lom aj vo vzdialenosti 10 – 20 metrov.
 • Bloodhounda neprinútime stopovať ani slovným, ani fyzickým podnetom.
 • Pes je citlivý na akýkoľvek neprimeraný vonkajší podnet od psovoda.
 • Stopuje sa so stopovacím postrojom.
 • Prílišné povzbudzovania a pochavala bloodhounda na stope často vyrušuje.
 • Ak pes pracuje samostatne, nie je vhodné sa s ním rozprávať.
 • Označenie – identifikácia kladača, prebehne vždy s výskokom. Je to dôvod ku hre a odmena.
 • Potom nastupuje hra so psovodom.
 • Pri tréningu výskoku na kladača je nutné držať psa na stopovačke a nechať ho, aby si výskok musel „vybojovať“.
 • Pri reálnom nasadení nenecháme psa na osobu vyskočiť.
 • Kladač na konci stopy pri označení – identifikácii, nesmie reagovať pred reakciou psa.
 • Pochvala nasleduje až po reakcii psa, t.j. po označení. Reakcia musí byť výrazná.
 • Práca na stope je možná aj v skupine, napríklad s inštruktorom. Inštruktor ide po boku psovoda, doprovod za nimi. Pes musí ignorovať členov doprovodu. Preto na začiatku, pred zahájením práce, si ich môže očuchať.
 • Psovi je treba dávať odmenu občas v igelitovom vrecku s pachovým predmetom.
Ilustračné foto: (Kevin Kocher a Robin Monroe

Z obdobia testu sa potvrdili nasledujúce všeobecne známe poznatky:

 • Pred uvedením psa na stopu je potrebné vykonať vždy rovnaký rituál.
 • Na začiatku stopovania psa vyprázdniť, napojiť, nechať očuchať terén a zoznámiť sa s prostredím.
 • Psa kladne motivovať – je to pri práci základom.
 • Psovi nasadiť stopovací postroj.
 • Stopovačku napnúť pri hornom vedení postroja – so psom sa lepšie manipuluje.
 • Postroj nasadiť psovi len pri práci.
 • Pri náročných podmienkach psovi pred stopou navlhčiť čumák, dávať piť i na stope. Nosiť so sebou mini zásobu.
 • Štartovací povel dať len raz – na štarte.
 • Ak je to nutné, povzbudzovať psa na stope iným motivačným povelom.
 • Spočiatku cvičiť krátke stopy do 50 m.
 • Dlho cvičiť krátke stopy do 500 metrov, vždy s konkrétnym cieľom.
 • Postupný, aj zdanlivo pomalší postup, je v konečnom dôsledku rýchlejší.
 • Ak pes pracuje aj v prípade, že zišiel zo stopy, a má snahu nájsť správny smer, nechať ho pracovať.
 • Ak filmuje, ihneď ho zastaviť. Pri opustení stopy sa zastaviť, podržať stopovačku, pribrzdiť psa a nechať vypracovať priestor na dĺžku stopovačky do doby, než nájde správny smer.
 • Pri nájdení stopy použiť výraznú motivačnú pochvalu.
 • Ak sa pes rozptyľuje, dať mu povel na návrat do práce. Nesmie to však byť štartovací povel.
 • Dôraz na presné časovanie povelov. Jednoznačne priradiť povel k činnosti.
 • Systematicky upevňovať podmienené reakcie.
 • S pachovým predmetom sa hrať tak, aby mal pes záujem.
 • Krátku motivačnú stopu urobiť vždy, keď došlo na stope k problémom.
Ilustračné foto: Hlavou vykonávané indikácie pri predbežnom
vetrení (Kocher & Robin Monroe)

Uvedené poznatky sú súborom pozorovaní z obdobia testovania Hagana. Doplnené sú odbornými názormi, ktoré vyplynuli z konzultácií s Ing. Lubomírom Satorom.

Testovanie bloodhounda bolo ukončené 21. 12. 2010 s nasledujúcim záverom.

Výcvik psa bol úspešný s pozitívnym odporúčaním jeho využitia v Policajnom zbore s presne stanovenými špecifickými podmienkami, pre potreby policajnej praxe pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách a na mieste činu. Prvý krok k implementácii nového spôsobu práce psa na pachovej stope bol týmto testom učinený. Aby sa však mantrailing stal u nás relevantnou metódou kriminalistickej taktiky, ktorá s čoraz väčšou mierou nachádza uplatnenie v činnostiach policajno-bezpečnostných subjektov v zahraničí, najmä v súvislosti s jej efektívnym využitím v boji proti zločinu, čaká všetkých zainteresovaných nemálo náročných úloh.

Post scriptum

Termín ukončenia testu 21. 12. 2010 nie je v texte uvedený náhodou. V ten deň mladý Hagan Minas Ithilien umiera na torziu žalúdka. Choroba, ktorá je postrachom nielen bloodhoundov, tak smutne prerušila jeden nádejný pokus posunúť naše možnosti k úspechu v boji proti zločinu. Spoločenská požiadavka, akokoľvek vtedy naliehavá, uskutočnená nebola… A takou ostáva dodnes.

RNDr. Vladimír Ďurišin

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2012