Faktografický pohľad na služobnú kynológiu – 3. časť

(KR 1/2011)

v Československej republike v rokoch 1920 až 1939

s dôrazom na územie Slovenska

Výnosom Ministerstva vnútra číslo 27 500/13-23 zo dňa 9. 5. 1923 bolo psovodom nariadené, aby si založili a viedli denníky na chronologické zápisy denného výcviku psa, jeho prípadné použitie a výsledky. Okrem toho psovod v horizonte k 1. 1. a 1. 7. predkladal služobným postupom Ministerstvu vnútra správy o použití psa. Povinnosťou psovoda bolo minimálne jednu hodinu denne vykonávať jeho výcvik. Bolo tiež uložené, aby psovodi nevykonávali administratívne práce, ktoré nie sú spojené so služobnou kynológiou.

Každý služobný pes využívaný vo výkone služby bol proti prípadným škodám poistený. Poistnú zmluvu, platnú od 1. 3. 1923, uzavrelo Ministerstvo vnútra s „Prvou českou vzájomnou poisťovňou v Prahe II“ pod číslom 61 226. Na jej základe bol vydaný Výnos ministerstva vnútra číslo 15 177-23-13, upravujúci jednotlivé skutočnosti a inštrukcie, ako sa má formulár o hlásenej udalosti vypĺňať, čo má obsahovať a kam má byť zaslaný. Okrem iného, odškodné z poistky mohlo siahať až do výšky 30 000,- Kč

O stravovanie služobných psov sa starali psovodi, ktorým boli psi pridelení, a to podľa Výnosu ministerstva vnútra, stanovujúceho stravné nasledovne:

 1. výživa pre odchovaného psa: 2,- Kč/deň,
 2. príplatok pre kojacu sučku počas 4. až 6. týždňa: 1,- Kč/deň,
 3. výživa pre odstavené šteňa až do doby samotného výcviku: 1,60,- Kč/deň,
 4. ošetrovanie každého služobného psa: 0,20,- Kč/deň.

Medzi prvé četnícke stanice na Slovensku s prideleným služobným psom podľa denného rozkazu číslo 109 z roku 1923 v zmysle Výnosu ministerstva vnútra číslo 52 165-23-13 patrili stanice: Prešov – stržm. Arnošt Píš, služobný pes Žips; Liptovský Mikuláš – stržm. Jozef Hlaváč, služobný pes Dory; Rožňava – stržm. Ján Neuman, služobný pes Rolf.

Podľa dostupných siláb môžeme konštatovať, že v rokoch 1 920 až 1 039 využívalo četníctvo na území Slovenska celkovo približne 45 služobných psov.

Územie súčasného Banskobystrického kraja bolo obsadené služobnými psami a psovodmi nasledovne:

Četnícka stanica Brezno
 • Podľa denného rozkazu (ďalej len DR) číslo 100 z 5. 10. 1924 bol od 15. 10. 1924 na stanicu zaradený stržm. Ján Hendel so služobným psom Bretom. Dňa 31. 12. 1925 bol Bret vyradený, psovod preradený a podľa DR č. 135/1925 bola stanica so služobným psom v Brezne zrušená.
 • Od 1927 bola v Brezne stanica so služobným psom opäť zriadená. Do výkonu služby bol zaradený stržm. František Řimek so služobnou sukou Astou. Podľa DR č. 1 bol dňom 1. 1. 1928 aj so služobným psom odvelený na Četnícku pátraciu stanicu Rimavská Sobota.
 • Dňa 15. 1. 1932 bol podľa DR č. 10 zo stanice Halič premiestnený stržm. Antoním Ondračka so služobným psom menom Brunny z Podtatier. Tento pes bol dňa 13. 6. 1936 podľa DR č. 61/1936 vyradený a psovod premiestnený.
 • Podľa DR číslo 80/1936 bol po absolvovaní kurzu psovodov zo stanice Abelová premiestnený stržm. Miroslav Horák so služobným psom Rigom.
Četnícka stanica Zvolen
 • Podľa DR č. 109 z roku 1923 bol do Zvolena premiestnený stržm. Antonín Jelínek so služobným psom Jassom, funkciu vykonával do 1. 12. 1928, kedy bol premiestnený na pátraciu stanicu do Banskej Bystrice.
 • Podľa DR č. 44 z roku 1932 bol z Krdmine do Zvolena po absolvovaní kurzu prevelený štábny stržm. Jozef Khopa so služobným psom Bleskom z Podtatier, ktorý bol 1. 11. 1936 vyradený.
 • Podľa DR č. 80 z roku 1936 bol zo stanice Hidreg, oddelenie Levice, do Zvolena zaradený stržm. Ondrej Frkala so služobným psom Natrom.

Četnícka stanica Žarnovica
 • Podľa DR č. z roku 1931 bol na stanicu ako psovod zaradený stržm. Alois Dyčka so služobným psom Itom. Dňa 7. 3. 1932 bol strážmajster odvelený do kurzu, po ktorého ukončení bol podľa DR č. 17 z roku 1932 premiestnený na stanicu Šahy.
Četnícka stanica Lučenec
 • Podľa DR č. 100 z 5. 11. 1929 bol do funkcie psovoda po úspešnom absolvovaní XIII. kurzu v Pyšeliach zaradený stržm. Jozef Dobiš so služobnou sukou Zorou. Táto bola dňa 30. 9. 1930 vyradená zo stavu služobných psov.
 • Dňa 15. 5. 1931 bol do Lučenca zo Zlatých Moraviec premiestnený stržm. Jozef Sedlák so služobnou sukou Agou. Dňa 20. 7. 1931 bol strážmajster odvelený na Četnícku pátraciu stanicu Bratislava, kde pôsobil vo funkcii psovoda až do 1. 11. 1934.
 • Podľa DR č. 95 z roku 1931 bol zo stanice Rapovce do Lučenca premiestnený stržm. František Bořka so služobnou sukou Hyzou. Dňa 30. 3. 1934 bola Hyza premiestnená na stanicu Myjava, strážmajster bol odvelený do školy pre výcvik veliteľov četníckych staníc.
 • Podľa DR č. 42 z roku 1934 bol po ukončení XXIV. kurzu zo stanice Látky do Lučenca premiestnený stržm. Ľudovít Pevný so služobnou sukou Kerbou.
Četnícka stanica Fiľakovo
 • Podľa DR č. 66 z 26. 9. 1933 bol na stanicu ako psovod zaradený stržm. Michal Čongrády so služobným psom Arabom. Dňa 1. 12. 1933 bol strážmajster premiestnený na stanicu Topoľčany.
 • Podľa DR č. 85 z roku 1933 bol z Veľkých Kapušian do Fiľakova premiestnený stržm. Ivan Dobiáš so služobným psom Arabom I.
 • Dňa 11. 10. 1934 bola na stanicu Fiľakovo pridelená psovodovi stržm. Michalovi Krasnohorskému služobná sučka Lupina, s ktorou podľa DR č. 30 z roku 1935 absolvoval kurz psovodov. Po jeho úspešnom absolvovaní bol odvelený na stanicu Rožňava.

Četnícka pátracia stanica Banská Bystrica
 • Podľa DR č. 1 z 1928 bol na pátraciu stanicu Banská Bystrica zo stanice Zvolen prevelený stržm. Antonín Jílek so služobným psom Jassom, ktorý bol dňa 5. 6. 1929 vyradený.
 • Podľa DR č. 19 z 1930 bol na pátraciu stanicu zaradený stržm. Viktor Bezkočka so služobnou sukou Dorou. Strážmajster bol absolventom XIV. kurzu psovodov, koncom roku 1930 bol prevelený na pátraciu stanicu Levoča.
 • Na pátraciu stanicu bol ako psovod zaradený stržm. Ján Grňa so služobným psom Arabom, ktorý bol dňa 8. 10. 1931 odovzdaný na stanicu Trenčín psovodovi stržm. Jaroslavovi Vychodilovi. Stržm. Grňa bol z funkcie psovoda odvelený.
 • Následne bol na funkciu psovoda zaradený strážmajster Peter Kašpárek so služobnou sukou Herou zo stanice v Liptovskom Mikuláši. Podľa DR č. 80 z roku 1936 bol strážmajster z funkcie psovoda odvelený.
 • Na uvolnené miesto bol zo stanice Michalovce rozkazom prevelený stržm. Július Emanich Palmaj, pridelená mu bola suka Hera. (Palmaj mal absolvovaný kurz psovodov, ale pes Adis mu počas neho uhynul.)
Četnícka pátracia stanica Rimavská Sobota
 • Dňa 1. 1. 1928 bol na pátraciu stanicu z Brezna prevelený stržm. František Řimek so služobnou sukou Astou. Podľa DR č. 25 z 1934 bol Řimek ku dňu 1. 4. 1934 pozbavený služby so psom a vyslaný do školy pre výcvik veliteľov četníckych staníc.
 • Na pátraciu stanicu bol z četníckej stanice Trnava prevelený štábny stržm. Antonín Eduard Lifka a pridelená mu bola služobná suka Asta, ktorá bola dňa 14. 4. 1935 vyradená zo stavu služobných psov. Štábnemu strážmajstrovi bol zo stanice Trenčín pridelený služobný pes Arab. Dňa 25. 12. 1935 bol odvolaný z funkcie psovoda.
 • Na jeho miesto bol zaradený stržm. Václav Šimanka, ktorému bol pridelený služobný pes Arab. Ten podľa DR č. 15 z roku 1936 dňa 3. 2. 1936 uhynul.
 • Dňa 15. 3. 1936 bol stržm. Šimanka z funkcie psovoda odvolaný a nahradený psovodom stržm. Štefanom Gabčanom Nožinom so služobným psom Innom. Koncom roku 1936 bol strážmajster na vlastnú žiadosť premiestnený na Četnícku pátraciu stanicu Ružomberok.
 • Podľa DR č. 80 z roku 1936 bol z četníckej stanice Horné Otrokovce na pátraciu stanicu v Rimavskej Sobote prevelený psovod stržm. Ján Postulka so služobným psom Nemom, ktorý bol absolventom XXIX. desaťtýždňového kurzu (pochádzal z vlastného chovu četníctva).

spracoval: Juraj Štaudinger

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2011

Použitá literatúra:
1: Policejní pes, jeho výchova a výcvik pro ochranu i policejní službu – V. Matoušek Praha 1922
2: Výchova a výcvik psa pro účely služební a sportovní – Theodor Rotter Praha 1939
3: Pes, společník člověka – Theodor Rotter Praha 1942
4: Pomáhali a chránili již před sto lety, anebo histórie čtyrnohých četníků – D. Hulíková, I. Winterová, M. Kozák Praha 2009
5: Výpisy z denných rozkazov, pojednávajúcich o záležitostiach služobných psov Zemského četníckeho veliteľstva Bratislava od roku 1920 až do konca roku 1938
6: Dějiny služební kynologie – Jiří Rulc Praha 2010