Chránený názov registrovaného chovu psov

I. Základné ustanovenia
 1. Chránený názov registrovaného chovu psov je trvalou neoddeliteľnou súčasťou mena psa a identifikuje chovateľa, ktorý zviera Názov registrovaného chovu sa uvádza za alebo pred menom psa.
 2. Všetky Chránené názvy registrovaného chovu psov (ďalej len „názov chovu“) sú medzinárodne registrované. Medzinárodnú registráciu zabezpečujú jednotliví členovia SKJ prostredníctvom sekretariátu Chránený názov registrovaného chovu psov je schvaľovaný registrom FCI v Belgicku.
 3. Centrálny register chránených názvov chovov psov v majetku občanov SR registrovaných na FCI vedie Evidenciu chránených názvov registrovaných chovov vedú aj jednotlivé členské organizácie SKJ.
 4. Jednej osobe môže byť registrovaný iba jeden názov chovu Pridelenie názvu chovu psov je viazané na túto osobu a je celoživotné.
 5. Majiteľom názvu registrovaného chovu psov môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
 6. Názov registrovaného chovu psov nie je viazaný na jedno Jedna osoba má registrovaný jeden názov chovu psov bez ohľadu na počet chovaných plemien a držaných súk.
 7. Nárok na ochranu názvu chovu psov vzniká dňom jeho registrácie Schválený názov registrovaného chovu nie je možno meniť.
II. Registrácia chráneného názvu chovu psov

Žiadosť o registráciu chráneného názvu chovu psov sa predkladá na sekretariát príslušnej členskej organizácie SKJ, ktorá zastrešuje plemeno, ktoré chovateľ v dobe podania žiadosti plánuje odchovávať.

 1. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive dostupnom na webovej stránkepríslušnej členskej organizácie SKJ.
 2. Žiadosť odporúčame  vyplniť   čitateľne,     najlepšie  strojom,  na   PC  alebopaličkovým písmom.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
  • meno a priezvisko žiadateľa, príp. titul
  • dátum narodenia
  • úplná adresa trvalého bydliska
  • vlastnoručný podpis
  • telefonický kontakt a email
  • šesť navrhovaných názvov chovu psov (čitateľne) a to v poradí v akommá žiadateľ o pridelenie záujem.
 4. K žiadosti je potrebné pripojiť:
  • obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (rodné číslo a číslo OP odporúčame znečitateľniť)
  • doklad o uhradení poplatku za vybavenie žiadosti chránenej chovateľskej značky. Bez tohto dokladu žiadosť nebude vybavená.
 5. Žiadosť je potrebné predkladať osobne alebo zaslať poštou (nie emailom).
III. Chránený názov registrovaného chovu psov
 1. Názov registrovaného  chovu  psov  môže  obsahovať  maximálny  počet  24 znakov vrátane medzier.
 2. Navrhovaný názov chovu nesmie obsahovať hanlivé slová, vulgarizmy, slová propagujúce násilie, terorizmus a iné extrémistické hnutia.
 3. Názov chovu je prípustný v slovenskom jazyku ale aj cudzojazyčný. Cudzojazyčný návrh nemôže obsahovať znaky, ktoré nie sú súčasťou slovenskej abecedy a u nás používaných znakov.
 4. Navrhovaný názov chovu nesmú tvoriť číslice a nesmie obsahovať názov, značku štátu a názov plemena. Navrhované názvy chovu nemôžu tvoriť výhradne veľké písmená (spravidla začínajú veľkými písmenami a pokračujú malými), musia začínať písmenom a nemôžu ich tvoriť výhradne skratky.
 5. Chránený názov registrovaného chovu nesmie byť totožný s už schválenými názvami registrovaných chovov v centrálnom registri FCI v Belgicku.
 6. Názov registrovaného chovu, ktorý už bol raz schválený FCI nie je možné meniť. (Žiadateľom preto odporúčame dôkladne si premyslieť navrhované názvy chovu).
IV. Záverečné ustanovenia
 1. Medzinárodne chránený názov registrovaného chovu psov nesmie byť predmetom spolumajiteľstva. Majiteľom názvu registrovaného chovu psov chráneného SKJ môže byť výhradne občan SR s trvalým pobytom v
 2. Cudzinec môže požiadať o chránenie názvu chovu psov len za podmienok:
  • ak má oprávnenie na pobyt v SR v rámci trvalého pobytu,
  • ide o občana EU a jeho rodinný príslušníci pobývajú na území SR na základe pobytového povolenia,
  • dlhodobo pobýva v SR, alebo sa jedná o cudzinca s prechodným pobytom na území SR na základe povolenia na trvalý pobyt na území SR.
 3. Prevod chráneného názvu chovu psov na inú osobu je možný iba v prípade, že bol doložený písomný, notársky overený súhlas oboch zúčastnených strán (vlastnoručné podpisy, adresy a rodné čísla).
 4. Osobe, ktorá previedla svoj chránený názov registrovaného chovu psov na inú osobu, už nikdy nesmie byť pridelený a priznaný iný názov registrovaného chovu
 5. Chránený názov registrovaného chovu psov je možné dediť a to na základe notárskeho zápisu – protokolom o prerokovaní dedičského
 6. Chránený názov registrovaného chovu psov môže zaniknúť smrťou majiteľa alebo písomným zrušením zo strany majiteľa Chráneného názvu registrovaného chovu Po tomto písomnom zrušení už dotyčnej osobe nesmie byť nikdy priznaný iný chránený názov chovu psov.
 7. Chránený názov registrovaného chovu psov nie je možné požičiavať.
 8. Archivácia všetkých žiadostí o chránený názov registrovaného chovu psov sa vykonáva po dobu 5 rokov.

Schválené Prezídiom SKJ per rollam.
Smernica nadobúda účinnosť 1.2.2021.

SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA, Furmanská 9, 841 03 Bratislava