Canisterapia – 1. časť

(KR 1/2013)

Aj keď je canisterapia s obľubou využívaná v krajinách celého sveta, množstvo ľudí sa s týmto pojmom stretlo iba okrajovo, niektorí dokonca vôbec. Mnohí si pod týmto pojmom predstavujú niečo úplne iné, iní ju vnímajú s predsudkami. Snáď za to môže nevedomosť, či málo dostupných informácií.

Pes je pre mnohých nenahraditeľným priateľom v rôznych životných situáciách

Slovo „canisterapia“ vzniklo z latinského canis = pes a gréckeho therapein = terapia, liečba. Canisterapia je jednou z foriem animoterapie, teda terapie za využitia prítomnosti zvierat. Definícií canisterapie nájdeme niekoľko, všetky však smerujú k jednotnému výsledku. Canisterapiu môžeme definovať ako pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú či sociálnu pohodu človeka. Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či pedagogiky. Dôraz sa kladie na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka nie je prvotné, ide o motiváciu k rehabilitácii či edukácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Canisterapia je určená všetkým vekovým kategóriám, ľuďom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách. Môže byť využívaná v rôznom prostredí – v zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, v predškolských a školských zariadeniach, ale aj v rodinnom prostredí.

Dva tímy pri vzájomnej spolupráci – psovod a pes, učiteľ a žiaci
Canisterapiu môžeme rozdeliť na tzv. živelnú a riadenú:

Živelnú canisterapiu poznáme z bežného života – človek si zaobstará psa, a ten sa stáva jeho spoločníkom, vypĺňa jeho voľný čas, zamestnáva myseľ alebo núti k fyzickej aktivite. Je to istá forma psychoterapie. Odporúča sa, napríklad, pri výkone povolania náročného na psychiku, problémovým deťom, či ľuďom, ktorí prišli o partnera.

Riadená canisterapia vyžaduje odbornú spôsobilosť, znalosť daného problému a dokonalé ovládanie psa zo strany psovoda. Riadená canisterapia nie je iba hra s klientmi, má svoje pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať.

Pri pohybových hrách možno využiť množstvo povelov a hračiek – podliezanie
Pri pohybových hrách možno využiť množstvo povelov a hračiek – kotúľanie
Pri pohybových hrách možno využiť množstvo povelov a hračiek – preťahovanie

Pri riadenej canisterapii vždy pracujú canisterapeutické tímy: pes + psovod a klient + odborný pracovník (lekár, rehabilitačná sestra, psychológ, fyzioterapeut, učiteľ,…). Psovod a odborný pracovník navzájom spolupracujú, postupy a techniky vždy navzájom konzultujú. Tu môžeme definovať štyri už spomínané základné pojmy, s ktorými sa pri riadenej canisterapii stretávame: psovod, pes, klient, odborný pracovník.

Psovod je osoba, ktorá vedie psa a je zaňho a jeho konanie zodpovedná. Nazývame ho canisterapeut, canisinštruktor, dobrovoľník, psovod (v závislosti od jeho vzdelania, spôsobov práce, začlenenia do terapie ako takej). Pes spĺňa požadované vlastnosti, je špeciálne pripravovaný a preskúšaný, dostáva sa do priameho kontaktu s klientmi, nazývame ho ko-terapeut. Klient je osoba v pozícii liečeného človeka, pre ktorého sú tieto činnosti realizované ako súčasť jeho terapeutického plánu. Liečená osoba nesmie trpieť alergiami na zvieraciu srsť, mať poruchy imunity či otvorené rany. Odborný pracovník je pomáhajúci profesionál, ktorý klienta a jeho celkový stav pozná, je osobou zodpovednou za klienta.

Polohovanie je ideálnou technikou pri hyperaktivite
Riadená canisterapia využíva niekoľko metód, ktoré sú označované nasledovne:

AAT (Animal-Assisted Therapy), čiže terapia za asistencie psa – cielený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie psychického a/alebo fyzického stavu klienta. Pes, ktorý spĺňa špecifické požiadavky, je neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu. Psovod je spolu so psom dlhodobo začlenený do liečebného procesu. AAT je vedená profesionálom s odbornou špecializáciou v rámci jeho zamestnania. Táto metóda má stanovený cieľ (napr. rozvoj motoriky, verbálnej komunikácie, a pod.), používa sa k posilneniu žiaduceho alebo utlmeniu nežiaduceho správania (príkladom je liečenie fóbií alebo nácvik chôdze). Výsledky sú objektívne pozorovateľné a merateľné, celý proces je zdokumentovaný a vyhodnocovaný.

AAA (Animal-Assisted Activity), čiže aktivity za asistencie psa – prirodzený kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie kvality života a/alebo prirodzený rozvoj jeho sociálnych schopností. Prebieha v podobe návštev pacientov, pes sa venuje viacerým osobám. AAA sú motivačným, výchovným, odpočinkovým a terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života pacienta. Výsledky sa dajú vyjadriť „len“ ako radosť, šťastie, spokojnosť.

AAE (Animal-Assisted Education), čiže edukácia za asistencie psa – prirodzený alebo cielený kontakt človeka a psa zameraný na rozšírenie a/alebo zlepšenie výchovy, vzdelávania a/alebo sociálnych schopností človeka. AAE môžeme definovať ako špecifickú aplikáciu aktivít s asistenciou zvierat do procesov učenia, vzdelávania, výchovy a rozvoja zručností a vedomostí. Samotný pes tu zohráva rolu podporného prostriedku, ktorý motivuje k zapojeniu do rôznych edukačných činností. Ide o využitie psa ako hlavnej motivačnej zložky vyučovacej hodiny, využitie prirodzenej detskej reakcie na prítomnosť živého zvieraťa. AAE okrem iného pomáha zlepšiť koncentráciu žiakov na vyučovacej hodine a predĺžiť čas pozornosti na danú činnosť.

AACR (Animal-Assisted Crisis Response), čiže krízová intervencia za asistencie psa – Prirodzený kontakt psa a človeka, ktorý sa ocitol v krízovom prostredí, zameraný na odbúravanie stresu a na celkové zlepšenie psychického, ale aj fyzického stavu klienta. Pes tu asistuje pri bezpečnej emocionálnej intervencii, uspokojovaní základných potrieb a zvládaní niektorých z fyziologických prejavov traumy klientov.

AAT – obkresľovanie rôznych častí tela pomáha k rozvoju jemnej motoriky
AAA – kontakt človeka a psa pozitívne vplýva na rozvoj jeho sociálnych schopností
AAE – pes pomáha zlepšiť koncentráciu žiakov na vyučovaní
Riadenú canisterapiu možno využiť pri rôznych druhoch diagnóz a stupňoch postihnutia:

Mentálne postihnutie – osoby vyžadujúce špeciálnu starostlivosť majú zvýšenú potrebu prejavov nežností. Psa môžu hladiť a maznať sa s ním, pes nežnosti opätuje – podáva labku, oblizuje. Zvyšuje dobu pozornosti, udržiava v aktivite. Podporuje spontánnosť prejavu, pomáha zlepšovať komunikačné schopnosti.

DMO (Detská mozgová obrna) – pes sa stáva motiváciou k rehabilitácii. Odvádza pozornosť od vlastných problémov, je zdrojom nových podnetov.

Autizmus – pes zlepšuje spoločenské správanie, zmierňuje agresivitu voči okoliu. Pomáha obracať pozornosť navonok, vytrháva klienta z jeho vnútorného psychického sveta.

Domovy dôchodcov – starí ľudia sa často cítia nepotrební, opustení, trpia depresiami. Pes vyvoláva pozitívne emócie, udržiava telesný kontakt. Pre niektorých je relaxom, iným poskytuje telesnú aktivitu – necháva sa vodiť, aportuje,…

Pacienti v nemocnici – pes predstavuje akési spojenie s vonkajším svetom. Je rozptýlením v smutnom nemocničnom prostredí, odvádza pozornosť od choroby.

Poruchy učenia, poruchy reči, ADHD… – pes predstavuje spojivo medzi dieťaťom a učiteľom či logopédom. Je motiváciou k zlepšeniu výkonov, zohráva úlohu učebnej pomôcky.

Pokojne ležiaci pes pôsobí upokojujúco
Existuje niekoľko techník, ktorými psa možno využiť v liečebnom procese:

Azda najznámejším spôsobom je polohovanie. Je to cielené umiestnenie psa do pozície, pri ktorej je pes v priamom telesnom kontakte s pacientom. Polohovanie pomáha pacientom s kŕčovými stavmi, respiračnými ťažkosťami či pri hyperaktivite.

Motivácia psom je využiteľná pri takmer všetkých druhoch liečebných procesov – pes pôsobí ako motivačný prvok k realizácii konkrétnych úkonov. Stimuluje k činnostiam, o ktoré liečený zvyčajne nemá záujem.

Pohybové hry so psom pozitívne vplývajú na motorické funkcie, koncentráciu a pozornosť pacienta. Používajú sa tu rôzne pomôcky, hračky.

Statické hry so psom sú určené pre pacientov, ktorí môžu pohyb psa vnímať ako ohrozenie. Pes sa uvedie do statickej polohy, ktorá dodáva pacientovi pocit bezpečia a dôvery. Pokojne ležiaci pes pôsobí upokojujúco, je ideálnym prostriedkom na upokojenie pacienta.

Podávanie pamlskov je veľmi obľúbené u detí

Ovládanie psa klientom slovnými povelmi je vo veľkej miere využívané v logopedickej praxi. Je silnou motiváciou na rozvoj rečových schopností, správnej výslovnosti, odstránenie nedostatkov v reči.

Ovládanie psa klientom posunkami pomáha v značnej miere rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, kladie dôraz na presnosť pohybov.

Oblizovanie klienta psom je metódou na prehriatie a uvoľňovanie svalov a šliach. Psí jazyk je ideálne vlhký, drsný a teplý, oblizovanie psím jazykom je preto veľmi príjemné. Vďaka pamlskom sa môže nasmerovať na konkrétne miesta na tele pacienta.

Kŕmenie psa klientom pomáha prekonávať bariéry strachu. Vďaka pamlskom pes s pacientom ochotne spolupracuje, a tým zvyšuje jeho sebavedomie. Pacient nadobúda presvedčenie, že psa dokáže ovládať.

Starostlivosť o srsť psa klientom pomáha hlavne pri rozvoji jemnej motoriky. Kladie sa dôraz na presné pohyby, ktoré klient vykonáva pri česaní, kefovaní či hladení.

Pri česaní sa kladie dôraz na presné pohyby
Canisterapia sa môže vykonávať individuálnou alebo skupinovou formou.

Pri individuálnej forme je výhodou prispôsobenie programu a cielené pôsobenie na potreby klienta, možnosť intenzívneho kontaktu so psom.

Pri skupinovej forme canisterapie je dôležité zvoliť vhodný pomer klientov k psovi, zapájať do aktivít so psom všetkých klientov v rovnakej miere. Treba však myslieť na fakt, že každý klient predstavuje pre psa zvýšenie psychickej záťaže, pes teda potrebuje viac oddychu.

V budúcom čísle: Výber psa a požiadavky na jeho povahové vlastnosti, canisterapia na Slovensku

PaedDr. Jana Nechalová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2013