Za univerzitným profesorom MVDr. Mariánom KOZÁKOM, PhD.

(KR 7/2016)

(nekrológ)

Významná kynologická osobnosť, zakladateľ vysokoškolského štúdia kynológie, klinický veterinárny lekár, univerzitný pedagóg, vedecký pracovník, autor odborných publikácií, Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD., nás navždy opustil dňa 27. júla 2016.

Marián Kozák sa narodil 14. augusta 1946 v Moldave n/B, v okrese Košice okolie. Kynologicky „vyrastal“ od štrnástich rokov v Košiciach, vo vtedajšom jedinom cvičisku vo východoslovenskej metropole, dodnes nazývanom „Kynologický klub na Aničke“. Spočiatku sa venoval výcviku svojho nemeckého ovčiaka, následne sa stal figurantom a neskôr funkcionárom vo výbore klubu. Postupne prechádza viacerými stupňami riadenia v kynologických organizáciách, kde pod vedením kynologických osobností – predovšetkým V. Putiša, L. Čižmára, A. Fabiána, a mnohých ďalších rozširuje svoj kynologický obzor.

V období rokov 1960 – 1970, keď bol v československej kynológii nedostatok rozhodcov exteriéru rôznych plemien, sa dáva na cestu posudzovateľa. Keďže jeho obľúbeným plemenom bol nemecký ovčiak, bol mladý Kozák zaradený do prípravy pre výkon posudzovateľa pre služobné plemená. K tejto činnosti ho odborne viedli MVDr. R. Švec a Ing. K. Hartl a ďalšie osobnosti vtedajšej československej kynológie. Jeho príprava bola orientovaná na organizovanie a vedenie pravidelných každoročných krajských výstav psov všetkých plemien v Košiciach (okrem poľovníckych psov), ktorých sa zúčastňovali vystavovatelia z celého Československa a okolitých krajín, a to najmä z Maďarska, Poľska a z Rakúska.

V roku 1965 sa zapája do posudzovateľského vzdelávania ako čakateľa následne po akreditačných skúškach dostáva akreditáciu posudzovateľa exteriéru pre plemeno nemecký ovčiak. M. Kozák posudzuje v Košickom kraji, v Prešove, v Levoči, neskôr v Bratislave a v Prahe na celoštátnych výstavách nemeckých ovčiakov. Ešte v rámci Zväzarmu a jeho služobnej kynologickej zložky bol poverený organizáciou a riadením Majstrovstiev Slovenska vo výkone služobných plemien psov, ktoré prebehli v Košiciach v roku 1972.Niekoľko rokov bol aj tajomníkom krajskej výcvikovej komisie služobných plemien psov pri Zväzarme. Začlenenie kynológie pod „Drobnochov“ vnímal ako útlm aktivít výcviku a chovu služobných plemien psov, ako úpadok v zabehnutej kynologickej činnosti, hoci bol v Slovenskom zväze drobnochovateľov členom odborného výboru pre kynológiu.

Samotná láska ku kynológii nakoniec priviedla Mariána k štúdiu veterinárnej medicíny v Košiciach, ktoré ukončil v roku 1971. Už ako poslucháč veterinárnej medicíny a neskôr ako veterinárny lekár sa aktívne podieľal na prednáškach pri príprave a vzdelávaní záujemcov o chov a výcvik kynológie, v celokrajskom a postupne i v celoštátnom meradle.

Počas povinnej 12-mesačnejvojenskejslužbyv ČSA(1971 -1972) je zaradený do funkcie kontrolného orgánu pre veterinárnu a kynologickú činnosť v armáde (PVOS) s celoslovenským pôsobením a je menovaný hlavným kynológom VÚ 5220 v Trnave. Záujem o služobnú kynológiu počas výkonu vojenskej prezenčnej služby ho predurčil na prípravu a vedenie družstva PVOS na celoštátnych majstrovstvách armády v roku 1971, kde jeho družstvo získalo 3. miesto. Stretáva zaujímavých kynologických priekopníkov pri ich úsilí o vytvorenie plemena „československý vlčiak“, spoznáva mjr. F. Rosíka v chovateľskej stanici Pohraničnej stráže v Malackách a ďalších tvorivých chovateľov a výcvikárov v armádnom stredisku v Grabštejne a v policajnom stredisku Býchoroch.

MVDr. Kozák po ukončení základnej vojenskej služby nastupuje v roku 1972 ako odborný asistent na Katedru vnútorných chorôb koní, mäsožravcov a kožušinových zvierat Vysokej školy veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Ako klinický pedagóg dostáva od vtedajšieho rektora, akademika Vrtiaka, špeciálne poverenie na založenie ambulancie – kliniky pre malé zvieratá so zmeraním na odbornú prípravu poslucháčov vysokoškolského štúdia. Tento krok súvisel so zvyšujúcou sa popularitou psov vo všeobecnosti, ich vnímania ako „rodinných priateľov“, s výchovou veterinárnych lekárov – kynológov, s približovaním sa k novým chovateľským a veterinárskym trendom, so zvyšovaním úrovne výchovy a vzdelávania absolventov v oblasti starostlivosti o psov a približovaním sa k vyspelým vysokoškolským vzdelávacím ustanovizniam v zahraničí.

V roku 1979 MVDr. Marián Kozák prerušuje činnosť posudzovateľa pre exteriér psov z dôvodu jeho expertízneho pobytu na univerzitách v Constantine a Tiaretev Alžírsku. Pôsobenie v zahraničí mu umožňuje spoznávať status kynológie v mnohých európskych krajinách, úroveň štúdia, vybavenia škôl, organizáciu celospoločenských kynologických aktivít, medzinárodných kynologických inštitúcií a podujatí v rámci Medzinárodnej kynologickej federácie –FCI.

V roku 1983 obhajuje kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1990 habilituje na docenta. V roku 2001 sa stáva mimoriadnym profesorom a v roku 2004 ho prezident SRmenuje riadnym univerzitným profesorom.

Marián Kozák po návrate zo zahraničia v roku 1989 presadzuje moderné rozvojové trendy i na svojej Alma Mater v Košiciach. Stáva sa jedným zo zakladajúcich členov Českej a slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Od 29.11.1991 a až do roku 1993 bol jej viceprezidentom. Súčasne bol po rozdelení Československa spoluzakladajúcim členom Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých (SAVLMZ) a členom jej výboru od r. 1993 do r. 1998. Organizácia je aktívnym členom Svetovej organizácie WSAVA a Európskej organizácie FECAVA.

Na univerzite sa aktívne zapája do zmien učebných plánov rešpektujúcich potreby a postavenie veterinárnej medicíny v súvislosti s enormným nástupom záujmu verejnosti o držanie psa vo všetkých formách. Argumentáciou poznania situácie chovu psov v tradičných spoločenstvách, keď vo vtedajšej EÚ bolo cca 70 miliónov psov a 120 miliónov mačiek, napr. vo Francúzsku pripadalo na 100 obyvateľov16 psov, ktorým sa bolo potrebné komplexne venovať, sa podarilo aj u nás „naskočiť“ do moderného trendu starostlivosti o malé zvieratá.

Kozák zakladá na škole dodnes existujúci kynologický krúžok pre študentov a zabezpečuje výstavbu jeho priestorov. Aj s jeho prispením sa v učebných plánoch vytvára priestor pre študentov so záujmom o klinickú prax malých zvierat, hlavne psov. Čoraz viac veterinárov sa zapája do tejto praxe, vidiac i možnosti ekonomického rozbehu. Táto situácia si vyžadovala pri edukácii a potrebnom vzdelávaní nielen mladých absolventov, ale aj kynológov, vstup aktuálnych odborných a spoločenských informácií formou literárneho spracovania a vydávania príslušných publikácií.

M. Kozák sa v roku 2007 ako prednosta kliniky zaslúžil aj o vybudovanie a rekonštrukciu Kliniky malých zvierat – Oddelenia vnútorných chorôb na veterinárskej univerzite v Košiciach. Prostredníctvom Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat sa darí nadväzovať dôležité odborné a spoločenské kontakty s vyspelými zahraničnými krajinami pri vzdelávaní veterinárnych lekárov v oblasti starostlivosti o zdravie psov vo všetkých oblastiach. Autorstvom vývoja technického prípravku Derm Asist v spolupráci s ETA a.s. Hlinsko pripravil pre klinickú prax možnosť účinného ošetrovania kože a srsti psov predovšetkým v mestských aglomeráciách vo vzťahu nielen k ochrane ekológie, ale hlavne prevencie pred alergiami ľudí a psov.

Kontakty so zahraničím priamo súviseli s rastom úrovne a postavenia kynológie na Slovensku. Príchod špičkových firiem na výživu psov i mačiek, vstup rôznych výrobcov „kynologických potrieb“, otvorenie importu diagnostických a liečebných metód pre veterinárnu starostlivosť – to sú praktické vysoko pozitívne dopady aj vyššie uvedeného členstva v medzinárodných veterinárnych spoločenstvách na nebývalý nárast chovateľských aktivít, či všeobecnej obľúbenosti psov v rodinách. Tieto skutočnosti si vyžadovali „zamyslenie“ vzdelávacích inštitúcií nad možnosťou odborného kynologického vzdelávania tak, aby sa vytvoril priestor nielen pre „kynologického koníčka“, ale aj pre seriózne poznanie, t.j. získanie vzdelania v kynológii, ktoré by okrem odborného a spoločenského dopadu vytváralo možnosti finančného zabezpečenia pre potenciálnych profesionálnych kynológov.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach tak od akademického roka 2004/2005 otvára systematické vysokoškolské bakalárske štúdium pre profesionálnych nadšencov a záujemcov o kynológiu. Stanovuje sa „profil absolventa bakalárskeho štúdia“ realizovaný na základe aktuálnej požiadavky pre odborné vzdelanie v danej špecifickej – kynologickej oblasti. Po akreditácii študijného programu „Kynológia“ Ministerstvom školstva SR na 1.stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme je výučba v priebehu 3-ročného štúdia zameraná na odborné činnosti spojené so služobnou, spoločenskou a poľovníckou kynológiou vo viacerých profesijných sférach spoločnosti. Štúdium pokrýva všetky sféry využitia kynológie, t.j. profesionálne, záujmové, ale aj sociálno-spoločenské.

Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie hlavne v štátnych inštitúciách (vojsko, polícia, železničná a colná správa) a samosprávnych inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií, v prípravných profesionálnych a záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, záujmových kynologických organizáciách, v ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej praxe (orientovanej na psov). Hlavným garantom bakalárskeho štúdia sa stáva jeho autor ­– prof. Marián Kozák. V kynologickom štúdiu sa venoval posudzovaniu exteriéru psov. Za svoju prácu sa stal držiteľom viacerých ocenení akademických inštitúcií.

Veľký záujem o štúdium prekvapil i samotných pedagógov. V zakladajúcom akademickom roku 2004/2005 bolo prijatých takmer 200 adeptov o štúdium, z nich bolo 20 z Českej republiky. Po 12 rokoch sa záujem o štúdium kynológie postupne stabilizoval. Pri bilancovaní doterajšieho počtu absolventov je dnes atakovaná hranica blížiaca sa k číslu 1 000 úspešných bakalárov. Prof. M. Kozák od začiatku štúdia zdôrazňuje predovšetkým porozumenie Slovenskej kynologickej jednoty a jej predstaviteľov pri otvorení sa k študentom formou praxí a umožnenia stáží. Porozumenie pre uplatnenie absolventov v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v Armáde SR, v ZVJS, v colnej správe, v obecných a mestských políciách, v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa výcvikom psov pre špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr. vodiacich psov, asistenčných psov a psov slúžiacich pre canisterapiu, pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení pre psov, v rámci asanačných služieb túlavých zvierat a v ďalších profesijných zameraniach.

Odborná vedecko-výskumná činnosť prof. Mariána Kozáka, s primárnym či sekundárnym vplyvom na kynológiu, bola orientovaná na vedecké práce publikované v odborných časopisoch doma a v zahraničí. Jeho aktívna prednášková činnosť našla odozvu na domácich a zahraničných konferenciách a v ich následnom publikovaní vo vedeckých zborníkoch.

Marián Kozák je autorom a spoluautorom nasledujúcich hodnotných monografií, vydaných pre potrebu bakalárskeho štúdia kynológie na UVLF v Košiciach:
– Kozák M.: Pes nielen ako priateľ…,monografia, vydané pre Slovenskú kynologickú jednotu, člena FCI, Vydavateľstvo STER Košice, 1992;
– M. Kozák: Posudzovanie a úprava exteriéru u psov; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – Edičné stredisko, Košice, 2011; ISBN978 – 80 – 8077 – 165 – 2;
– Krajník V., Ďurišin V., Kozák M., Bohrn F. a kol.: Policajná kynológia, TELEM K&M, 2009; učebnica pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave a UVL v Košiciach; ss. 576; ISBN 978-80-8054-476-8;

Marián Kozák v rámci vzdelávania poslucháčov veterinárnej medicíny a postgraduálneho štúdia pre veterinárnych lekárov vydal viacero odborných autorských titulov, úzko prepojených na kynológiu:
– Kozák M.: Neurologická propedeutika v praxi malých zvierat, monografia, Vydavateľstvo M+M Prešov,1998, ISBN 80-967727-1-6
– Kozák M. : Profilácia biochemicko-hematologických ukazovateľov u zdravých psov a pri ich ochoreniach, Ústav veterinárnych informácii a osvety Bratislava,1991; reedícia 1993;
– Kozák M. a kol.: Vnútorné choroby psov a mačiek, Magnus, Košice, 1993, ISBN 80-85569; Reedícia Vydavateľstvo M+M Prešov, 1998, ISBN 80-88950-00-7
– Marián Kozák, Darina Baranová, Zuzana Baranová, Ján Bílek, Mária Fialkovičová, Monika Gaálová, Marcel Kovalík, Jana Kyseľová, Edina Sesztáková, Jozef Skalka, Marta Tučková, Tatiana Weissová: Vnútorné choroby psov a základy klinickej a laboratórnej diagnostiky, učebnica pre bakalárske štúdium v odbore „Kynológia“, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach; Vydavateľstvo VIENALA Košice, 05/2006,264 s. ISBN 80-8077-029-8
– Kozák Marián, Letková Valéria, Mojžišová Jana a kolektív: Choroby psov a mačiek (vnútorné, infekčné, parazitárne) I. Diel, UVL Košice, 2008, ISBN978 – 80 – 8077 – 104 – 1;strán 750;
– Kozák Marián, Letková Valéria, Mojžišová Jana a kolektív: Choroby psov a mačiek (vnútorné, infekčné, parazitárne) II. Diel, UVL Košice, 2008; ISBN978 – 80 – 8077 – 105 – 8; strán 722;
– Kozák Marián, Letková Valéria, Mojžišová Jana a kolektív: Choroby psov a mačiek (vnútorné, infekčné, parazitárne) III. Diel, UVL Košice, 2009; ISBN 978 – 80 – 8077 – 106 – 5; strán 370;
– Kozák Marián: Semiologie (Klinická propedeutika) a Maladies des Carnivores (Choroby mäsožravcov), učebnice pre alžírskych študentov,1986, 1988;

M. Kozák uzatvára svoju úspešnú profesijnú dráhu dňom31.12. 2013 ukončením pracovného pomeru na UVLF v Košiciach.

Prof. Marián Kozák sa nezmazateľne vpísal do povedomia odbornej kynologickej verejnosti založením vysokoškolského štúdia kynológie v akademickom roku 2004/2005.

Počas svojej 42-ročnej pedagogickej a klinickej veterinárskej praxe na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa úspešne venoval teoretickej a praktickej príprave a výchove študentov a vedeckých ašpirantov. Svoju pozornosť zameriaval v disciplíne internej medicíny psov a mačiek aj na vedu a výskum naviazaný na veterinárnu medicínu a priamu klinickú činnosť pri ochoreniach malých zvierat. Súčasťou jeho vedecko-pedagogického profilu sú hodnotné výskumné úlohy a úspešné rozvojové grantové projekty.

Marián Kozák odišiel od nás nečakane, akoby vytrhnutý z času života. Bolo to práve v dobe, keď recenzoval novú učebnicu–Policajná kynológia, teória a prax, určenú pre poslucháčov akreditovaného študijného odboru Kynológia, ktorého bol dlhé roky na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odborným garantom.

Marián Kozák bol do posledných chvíľ svojho života neúnavný aj vo svojej obetavej práci v Detskom klube zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, v Ťahanovských hriadkach, ktorý založil a dlhodobo menežoval. V tejto činnosti bola jeho životnou filozofiou myšlienka vychádzajúca z rešpektovania prirodzených ľudských práv a slobôd: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach“. Rovnako bol Marián oddaný aj princípu viery v Absolútno, z ktorého vychádzal, a ku ktorému smeroval.

Marián, budeš nám všetkým veľmi chýbať! Slovensko nemá veľa podobných osobností – múdrych a skromných zároveň.

P.S. Marián zomrel práve v čase, keď bol pripravený na uverejnenie v Kynologickej revue slávnostný medailón k jeho okrúhlemu životnému jubileu, zobrazujúci jeho bohatú profesionálnu – medicínsku, ale aj výnimočnú kynologickú kariéru. V mailovej pošte je stále otvorená naša vzájomná korešpondencia, v ktorej Marián milo a veľkoryso odobruje faktografickú stránku výročia. Vtedy ešte nevedel ani jeden z nás, že neočakávaná udalosť, ktorá nás všetkých presahuje, náhle zmení pôvodný medailón na vyššie uvedený nekrológ… Táto spomienka zastala aj tak oslavným odkazom na človeka, za ktorým nám je neuveriteľne smutno.

RNDr. Vladimír Ďurišin

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2016