MVDr. Ľuboš Bagin šesťdesiatročný

(medailón)

(KR 9/2016)

Portrét jubilanta

Vysokoškolský učiteľ, bývalý hlavný kynológ veterinárnej služby Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky, bývalý súdny znalec a rozhodca z výkonu služobných psov, oslávil v roku 2016 okrúhle životné jubileum – 60 rokov.

MVDr. Ľuboš Bagin sa narodil 16. júla 1956 v Bratislave. Do Základnej deväťročnej školy začal chodiť v Komárne, neskôr v dochádzke pokračoval v Bratislave a základné vzdelanie ukončil v Košiciach. Od roku 1971 študoval v tomto meste na gymnáziu, ktoré ukončil maturitou. V roku 1977 bol prijatý na Vysokú školu veterinársku v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1983 štátnou záverečnou skúškou a získaním akademického titulu MVDr. – doktor veterinárneho lekárstva (medicinae veterinariae doctor).

Ľuboš Bagin kynologicky vyrastal od roku 1970 v metropole východu – v Košiciach, kde vstúpil do kynologickej organizácie Slovenského zväzu drobnochovateľov. V roku 1973 absolvoval školenie inštruktorov výcviku a figurantov, ktoré zorganizovala II. kynologická organizácia v Košiciach. Neskôr zastával rôzne funkcie od revízora, až po predsedu ZO.

V roku 1973 dostal od svojich rodičov dvojročného nemeckého boxera Bonnyho. S týmto psom sa zúčastnil vylučovacích pretekov na Majstrovstvách Slovenska už v roku 1973. V ten istý rok na Majstrovstvách Slovenska vo výkone nemeckých boxerov v Prešove obsadil 4. miesto. V nasledujúcom roku získal 2. miesto na I. Ročníku memoriálu mjr. Kukorelliho. V roku 1975 bol na majstrovstvách nemeckých boxerov v Nových Zámkoch na 7. mieste. So psami zložil viacero skúšok, ale neskôr mu na ďalšie kynologické aktivity pre vysokoškolské štúdium a iné pracovné povinnosti nezostával čas.

Počas delimitácie služobnej kynológie k Zväzarmu sa stal v roku 1976 jeho členom. Bagin sa vo Zväzarme zaoberal tiež výcvikom psov. Zložil skúšku ZVV1 s nemeckým ovčiakom Neonom ZNB, ktorého mal na základe písomnej dohody s Mestskou správou Verejnej bezpečnosti Košice prideleného na dobu jedného roku na výchovu a výcvik. Venoval sa taktiež výcviku ďalších psov, napríklad Cyklona z Trinástky, Sabora z Trinástky, Jany ZNB, ktoré následne úspešne pracovali ako služobné psy vo VB.

MVDr. Ľuboš Bagin (prvý sprava) na policajnej kynologickej konferencii na Donovaloch

Ľuboš Bagin mal záujem rozšíriť svoje vedomosti z oblasti výcviku, aby sa mohol na vyššej úrovni a po odbornej stránke kvalitnejšie zaoberať nádejnými mladými psovodmi. Niekoľko rokov zastával funkciu člena výboru Základnej organizácie kynológie Košice IV a dva roky bol jej predsedom. Niekoľko rokov zastával pozíciu predsedu Mestskej rady kynológie v Košiciach. Tri roky bol členom Krajskej rady kynológie. Od roku 1978 až do roku 1984 bol náčelníkom Výcvikového strediska brancov – psovodov a záloh pri Mestskom výbore Zväzarmu v Košiciach.

Od 1. októbra 1983 až do 30. septembra 1984 absolvoval základnú vojenskú službu ako veterinárny lekár v chovateľskej stanici služobných psov 11. brigády Pohraničnej stráže.

V roku 1985 bol prijatý do služobného pomeru ako vojak z povolania, kde pri plnení rôznych úloh pôsobil až do roku 2005. V priebehu výkonu štátnej služby bol roku 1993 prevelený a menovaný za hlavného kynológa veterinárnej služby Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky až do roku 1995. Pri príležitosti osamostatnenia Slovenska a vzniku novej Armády Slovenskej republiky sa objavila prioritná potreba organizačne zriadiť zložky služobnej kynológie v novo sa rodiacej demokratickej armáde. Bolo nevyhnutné v krátkom čase zaviesť služobnú kynológiu nielen v rámci obrany a ochrany objektov armády všade tam, kde boli používané služobné psy. S tým súviselo najmä zabezpečenie ich výcviku a odbornej prípravy nových psovodov (založenie Výcvikového strediska služobnej kynológie Hronsek).

Vzhľadom na vznik nového bakalárskeho študijného odboru Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach – kynológie, bol MVDr. Ľuboš Bagin v roku 2002 oslovený prof. MVDr. Mariánom Kozákom PhD. s ponukou možnosti využiť jeho skúsenosti vo výcviku a využívaní psov v službe v Armáde Slovenskej republiky. Túto ponuku prijal a od začiatku tohto nového univerzitného štúdia v roku 2004 pôsobí v tejto oblasti až po súčasnosť.

Čerstvému šesťdesiatnikovi želáme v ďalšej pedagogickej práci na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veľa zdravia, pohody a neutíchajúceho entuziazmu pri vysokoškolskom vzdelávaní študentov a v rozvoji študijného odboru Kynológia.

Ľuboš, všetko dobré!

RNDr. Vladimír Ďurišin

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2016