Duálne vzdelávanie

študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

(KR 11-12/2015)

Zadržanie kľačiaceho páchateľa v tzv. ringo obleku služobným psom
Študenti univerzity a psovod s bloodhoundom Adeptom

Poslucháči 3. ročníka denného a externého študijného odboru Kynológia, študijného programu „Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a v hipoterapii“Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zúčastnili8. októbra 2015 v Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Michalovciach výjazdového praktického seminára. Policajní psovodi pod vedením veliteľa oddelenia služobnej kynológie, npor. Juraja Semana, prezentovali univerzitným študentomčinnosti špecifické pre policajnú kynológiu: pachovú stopu vo frekvencii, vyhľadávanie vystrelených nábojníc, zadržanie páchateľa v ochrannom, tzv. ringo obleku, zadržanie páchateľa aktívne unikajúceho pred služobným psom, metódu mantrailing a ďalšie.

Formát seminára bol interaktívny. Študenti bakalárskeho štúdia prejavili záujem o charakter predvedených policajných činností. Kládlipsovodom otázky spojené svýkonom policajnej praxe, na ktoré kynologickí špecialisti fundovane odpovedali a približovali študentom výkon klasickej policajnej kynológie, ktorý realizujú v podmienkach verejno-poriadkového a operatívno-pátracieho smeru policajno-bezpečnostnej činnosti okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach. Recipročne sa policajti zaujímali o študijné programy odboru Kynológia. Riaditeľporiadkovej polície, pplk. JUDr. Anton Bereščík, ktorý tiež zavítal na prezentáciu, dokonca prezradil, že jeho dcéra je veľká psičkárka a po maturite si plánuje podať prihlášku naUniverzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Súčasťou výjazdového praktického zamestnania bol aj „pokus“ s poľovným plemenom – bloodhoundom Adeptom,pri sledovanípachovej stopy svojho prvého psovoda metódou mantrailing. Skúmala sa reakcia psa po dlhšom časovom odlúčení od jeho pôvodného majiteľa, ktorý ho venoval policajnému psovodovi približne pred šiestimi mesiacmi. Zúčastnení sledovali,akým spôsobom zareaguje Adept na pachový podnet,ktorý dobre poznal, pretože sa mu ukladal do dlhodobej čuchovej pamäti počas predchádzajúcich troch rokov, keďbol v starostlivosti svojho prvého psovoda. Štvorročný farbiar vypracoval stopu metódou mantrailings veľkým záujmom a na jej konci s radostným označením a zvítaním sa so svojím predchádzajúcim psovodom. Túto prácu si študenti zaznamenávali na videotechnike aj v 4K rozlíšení.

Psovod práp. Jozef Bali-Hudák s bloodhoundompo vypracovaní pachovej stopy
Záverečné foto z cvičenia: druhý sprava – riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ v Michalovciach pplk. JUDr. Anton Bereščík

Vzhľadom k úspešnému priebehu odborného zamestnania v okresnomriaditeľstve Policajného zboruv Michalovciach, ktoré v plnej miere reflektovalo súčasné trendy v modernom –duálnom vzdelávaní študentov, bude uvedený formát praktickej výučby zakomponovaný aj do nasledujúceho akademického roku 2016/2017. Riaditeľ okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach, pplk. Mgr.Milan Vojník, vyslovil organizovaniu vzájomných stretnutí medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a jeho riaditeľstvom svoju plnú podporu. Podujatie okomentoval slovami:

Som úprimne rád, že toto praktické zamestnanie rozšírilo vzdelanostný obzor študentov univerzity. Zároveň to považujem za skvelú možnosť na propagáciu práce Policajného zboru, osobitne služobnej kynológie. Budem rád, keď sa takéto aktivity v budúcnosti zopakujú.“

RNDr. Vladimír Ďurišin, garant predmetu Služobné zvieratá v praxi

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11-12/2015