DogFrisbee – 13. časť

Freestyle

(KR 10/2013)

V tomto vydaní by som sa chcela venovať freestylu podľa USDDN pravidiel. Nielen preto, že väčšina súťaží v Európe je organizovaná práve podľa nich. Ale práve na nich sa dá najlepšie popísať, čo všetko sa pri Freestyle hodnotí. Ponúka množstvo tzv. „povinných prvkov“, ktoré sa dajú v zostave predviesť, a práve preto môžu poslúžiť ako akýsi návod na tvorbu choreografie.
Multiple

NAJDOLEŽITEJŠIE ZÁSADY
*Dĺžka zostavy je 120 sekúnd
*Možnosť využitia maximálne 10 diskov
*Zostavu hodnotia štyria rozhodcovia, ktorí majú rozdelené funkcie a posudzujú:
-psa
-hráča
-tím
-úspešnosť

Podľa USDDN môže každý tím použiť maximálne 10 diskov, pričom každý disk navyše alebo disk iného druhumá za príčinu strhnutie bodov.
Na súťaži sa môžeme stretnúť s viacerými podkategóriami freestylu a je len na organizátorovi, ktoré z nich otvorí. Rozoznávame kategóriu „young dogs“ pre mladé psy do 1,5 roka. Zostava by mala byť prispôsobená ich fyzickej vyspelosti. To znamená, žiadne vysoké skoky, obmedzené až žiadne overy a valuty. Najviac sa v takýchto rolách využívajú „rollery“. Najčastejšími kategóriami sú „starters“ a „open“. To už dá logiku – kategória „starters“ je pre začiatočníkov a „open“ pre pokročilých. Tu môžete vidieť tú najvyššiu elitu a dlhoročne prešpekulovávané choreografie. Tím, ktorý ide súťažiť po prvýkrát, sa môže prihlásiť do openu, aj do starterov. Je len na ňom, kam sa rozhodne prihlásiť. Keď sa šak už prihlási do openu, nemôže potom prestúpiť späť k starterom. Ak tím začína svoju súťažnú kariéru v starteroch, prestúpiť do openu môže kedykoľkvek, ale sú aj určite pravidlá, ktoré keď daný tím splní, prestup do vyššej kategórie, teda open, má povinný. To sa stane, ak tím zvíťazí v kategórii starters, alebo sa dvakrát umiestni „na bedni“.

No a aby neboli znevýhodnení psi menšieho vzrastu, na niektorých súťažiach sa môžete stretnúť aj s kategóriou „bonsai“, čiže pre malé psíky do určitej výškovej hranice.
Zostava trvá 120 sekúnd v „opene“, a 90 sekúnd pre „starterov“. Čas sa začína merať od chvíle, keď hráč vyhodí psoviprvý disk.

Passing
HRÁČ– PSOVOD

Jeden z rozhodcov je zameraný na prácu psovoda. Hráč môže získať maximálne 10 bodov, pričom rozhodca hodnotí štyri kategórie a každej z nich môže udeliť 2,5 boda. Po celú dobu by mal sledovať pohyb hráča, aby ho mohol príslušne ohodnotiť, a to z nasledujúcich štyroch hľadísk:
Field representation (využitie hracej plochy)– tu sa hodnotí plánované využitie ihriska. Hráč by mal predviesť krátke, aj dlhé hody do rôznych smerov.
Release diversity (rozmanitosť hodov)– hráč by mal predviesť čo najviac hádzacích techník a rozmanité držanie disku.
Disk management – psovod by mal mať zostavu pripravenú tak, aby stíhalplynulo zbierať frisbee a nedochádzalo k zbytočným prestojom.
Rhytmic team (plynulosť zostavy)– jednotlivé prvky by mali na seba plynulo nadväzovať.

PES

Ďalší zo štyroch rozhodcov hodnotí psa. Tento rozhodca má asi najťažšiu úlohu, pretože musí prihliadať aj na príslušnosť k plemenu a stavbu jeho tela. Od toho sa odvíjajú aj jeho známky, pretože prihliada aj na fyzické schopnosti psa. Aj tento rozhodca môže prideliť štyri známky s najvyššou hodnotou 2,5 boda. Čiže pes môže byť ohodnotený najvyšším skóre 10 bodov. Rozhodca hodnotí podľa týchto štyroch faktorov:
Prey drive – rozhodca pozoruje koristnícky pud psa. Ako rýchlo a ochotne dokáže nasledovať disk. Či javí o disk záujem a udrží si koncentráciu po celú dobu trvania zostavy.
Retrieval – schopnosť psa aportovať disk. S akým nadšením pes prináša disk psovodovi. Schopnosť psa púšťať disky kedykoľvek na povel. Napríklad na diaľku, prinášať ho k nohám psovoda alebo podávať disk priamo do jeho rúk. Čím viac ukážete, ako je váš pes ovládateľný a nerobí mu problém púšťať disk napríklad vo vzduchu, pri preskoku alebo v náručí, tým väčšiumáte šancu na vyššiu známku.
Athleticism – pri dogfrisbee je veľmi dôležitá schopnosť psa koordinovať svoje pohyby. Jeho flexibilita, rýchlosť a obratnosť. A práve tieto faktory sa odrážajú v známke za atletiku. Nehodnotí sa tu, ako vysoko pes dokáže vyskočiť (ako sa mnoho ľudí domnieva), ale ako bezpečne dokáže dopadnúť a ako stabilne predvádza triky počas zostavy. Skrátka, ako pozná svoje telo a dokáže s ním bezpečne manipulovať tak, aby sa mu nič nestalo.
Grip – spôsob, akým pes chytá a aportuje disky. Pes by počas zostavy nemal prehryzávať taniere. Taktiež sa hodnotí spôsob, akým drží disk pri aportovaní. Či má pevný záhryz, či ho žuje, alebo ho nosí „na jednom zube“.

Over
TÍMOVÉ PRVKY

Tímových alebo aj tzv. povinných prvkov je sedem. Rozhodca udeľuje známku každému z predvedených prvkov. Sčítavajú sa však iba štyri najvyššie. Tým pádom psovod môže zakomponovať do zostavy iba štyri z povinných prvkov a stále má šancu na vysoké skóre. Freesytlové prvky som popisovala v predchádzajúcich číslach, preto ich teraz uvediem len v skratke:
Vault (odraz od tela psovoda)– tím by mal predviesť aspoň dva rôzne vaulty.
Over (preskok cez telo hráča) – tím by mal predviesť aspoň dva odlišné overy.
Multiple segment – sekvencia minimálne troch za sebou rýchlo vyhodených diskov.
Dog catch (chytenie psa) – chytenie psa vo výskoku.
Passing– míňanie psa v osi, ktorej stredom je hráč.
Dištančný prvok – Zig-zag alebo Around the world (cesta okolo sveta).
Team movement (spoločný pohyb) – synchronizovaný pohyb psa a psovoda ukončený vyhodeným diskom

Dog catch
ÚSPEŠNOSŤ HODOV

Posledný z rozhodcov hodnotí „execution“. To znamená, že počíta množstvo vyhodených diskov a počet chytených diskov. Potom sa spraví pomer chytených a vyhodených diskov, čím vzniká posledná známka štvrtého od rozhodcu. Je to v podstate jediná vec, ktorá sa dá posúdiť objektívne.
Toto pravidlo platí v prípade, že hráč počas dvoch minút vyhodí minimálne 18 diskov. V inom prípade sa mu strhávajú body dolu za každý nevyhodený disk.

Vault
PRAVIDLO BEZPEČNOSTI PSA

Vo Freestyle je najdôležitejším objektom pes. Obzvlášť sa prihliada na jeho zdravie. Pravidlá preto povoľujú penalizovať pohyby alebo pády, ktoré nejakým spôsobom obmedzujú, znemožňujú pohyb psa, či dokonca spôsobujú zranenie.
Skrútenie – pes sa vo vzduchu pri preskoku, pri dopade alebo pri chytení neprirodzene skrúti tak, že mu hrozí nebezpečenstvo. 0,5 – 1 bod dole za nehodu.
Podlomenie– Pes dopadne najprv nohami na zem a následne sa dotkne zeme aj inou časťou tela, napríklad hlavou, hruďou, bokom. Rozhodca môže strhnúť 2 – 3 body za podlomenie.
Pád– pes dopadá na zem najprv časťou tela inou než nohami. Napríklad pád na bok, na hlavu, na zadok, na chrbát. Strata 3 – 4 bodov za pád.
Za dotyk so zemou sa nepovažuje dotyk nosa, pokiaľ pes chytá nízko letiace frisbíčko.
Penalizáciu minimálnou sadzbou musia odsúhlasiť dvaja zo štyroch rozhodcov.
Penalizáciu maximálnou hodnotou musia odsúhlasiť najmenej traja zo štyroch rozhodcov.
Diskvalifikované sú tímy, ktoré dostanú 6 a viac trestných bodov počas jednodennej súťaže.

K celkovému ohodnoteniu freestylu sa pripočítavajú body z MiniDistance. Ale o tej až v budúcom vydaní.

Viktória Obetková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2013