Četnický pes Alto opět na stopě

(recenzia)

         Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., neúnavný propagátor inštitútu žandárstva (po česky četníctva)  a duchovný  otec  televízneho    seriálu  Četnícke humoresky, predkladá  čitateľovi v jednej zo svojich ďalších pútavých kníh, „Četnický pes Alto opět na stopě“, zaujímavý príbeh služobného psa a jeho psovoda. Vo svojom najnovšom vydaní a voľnom pokračovaní knihy „Četnický pes Alto“ a celej série úspešných publikácií približuje čitateľovi, prostredníctvom   Alta  a  jeho  pána  strážmajstra  Rudolfa  Votrubu, bezpečnostnú službu a  výkon pátrania na četníckej pátracej stanici v Nitre.

Dej knihy je zasadený do obdobia 1. Československej republiky, konkrétne  rokov 1932 až 1937, počas ktorých obaja  hlavní protagonisti, psovod so svojím štvornohým partnerom, odvíjali na četníckej pátracej stanici svoj spoločný boj v proti zločinu. Jednotlivé faktografické údaje sú autorom v knihe implicitne vložené do príbehu  o pátracom psovi  Altovi v rámci opisu skutočných udalostí, ktoré sa udiali pri používaní služobného psa v priamom výkone bezpečnostnej služby. Počas konkrétnych prípadov s kriminálnym pozadím, približuje čitateľovi problematiku žandárskej služby z pohľadu jej priameho výkonu, legislatívnej úpravy a jednotlivých interných aktov riadenia, ktorými boli hlavne výnosy a denné rozkazy nadriadených a iné. Autor  venuje v knihe značnú pozornosť systematickému výcviku psa,  odbornej príprave psovoda a úspešne zloženým skúškam ako obligatórnym podmienkam oprávňujúcich žandára k výkonu bezpečnostnej služby,  najmä  pri objasňovaní trestnej činnosti a zadržiavaní jej páchateľov, pri zákrokoch proti nebezpečným zločincom, pri práci psa na mieste činu, pri vyhľadávaní osôb a predmetov majúcich vzťah k trestnej veci a pod. Predovšetkým v pátraní po  zločincoch dokumentuje v publikácii desiatky úspešných použití Alta, pri ktorých bola pachová stopa vypracovaná až priamo k páchateľom, prípadne boli nájdené na stope dôkazné predmety, alebo bol naznačený smer odchodu zločinca. Súčasne analyzuje vhodné podmienky pre efektívne použitie psa ako pomocného prostriedku pátracej hliadky ‚,rekvírovanej“ na miesto trestnej udalosti.

Autor neidealizuje podmienky výkonu žandárskej služby. Nevyhýba sa  opisu nedostatkov, pri ktorých bolo miesto činu natoľko narušené pachovými stopami nezúčastnených osôb, že pes nemohol byť vôbec uvedený na vypracovanie stopy. Na dotvorenie obrazu o postupnom rozvoji policajnej  kynológie v tridsiatych rokoch 19. storočia uvádza v texte konkrétne zákony, interné normy, štatistické výkazy, ustanovenia, úradné listy, ale aj rôznorodú osobnú korešpondenciu.

Dlouhý približuje čitateľovi na viacerých stranách aj rodinné prostredie nitrianskeho psovoda a jeho osobný život, v ktorom významnú rolu zohral práve služobný pes Alto ako plnohodnotný člen rodiny strážmajstra Votrubu.  Veľmi cenné sú čiernobiele fotografie psa a jeho majiteľa nielen z výcviku, ale aj z priblíženia  domova a prostredia, v ktorom nerozlučná dvojica  niekoľko rokov pôsobila. Alto dobre spolunažíval s  deťmi Jaromírom a Miloušom a manželkou psovoda pani Etelou, ktorá sa o psa starala v dobe jeho neprítomnosti.  Viaceré  snímky vyhotovené v rodinnom kruhu Votrubovcov sú v knižnej podobe publikované prvýkrát.

Kniha „Četnický pes Alto opět na stopě“  žánrovo patrí do literatúry faktu. V spracovanej podobe však nie je len strohým opisom jednotlivých prípadov z výkonu pátracej služby. V publikácii  badať niektoré epické prvky charakteristické  pre krásnu literatúru. Dlouhý tým v  niektorých kapitolách naznačil  tvorivejšie uchopenie témy  a ozvláštnil tak tradičný, typologicky strohejší faktografický štýl. Cez zaujímavý kolorit rôznorodých  udalostí miestami beletristickou formou približoval čitateľovi  dobovú atmosféru a okolnosti vtedajšej žandárskej služby. Po smrti Alta sa v záverečnej kapitole  psovod Votruba  so svojím psom symbolicky lúči na prechádzke po Pyšeloch. Použité výrazové prostriedky: „četníkove oči se opakovaně zalévaly slzy“ a iné, názorne dokumentujú čiastočný príklon k romantickému literárnemu slohu. V podobnom duchu je možné vnímať aj štylizovanie Altovho smútku, keď  dlhšie odlúčenie od svojho pána mu „jistě nemohl ve své psí duši odpustit“. Uvedeným  stvárnením priniesol skúsený autor vo svojej tvorbe nové pohľady na variabilné formy spracovania faktografického diela.

 

V Luhačoviciach, 16. septembra 2017                                   RNDr. Vladimír Ďurišin

Publikácie existujú jednak v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe a sú k dispozícii na www.kosmas.cz

Ďalšie informácie a autorovi knihy a jeho ďalších aktivitách získate na: www.cetnik-michal-dlouhy.cz  alebo na Facebook Četník Michal Dlouhý