Canisterapia na Slovensku sa profesionalizuje!

(KR 7/2012)

V Ružomberku sa začiatkom júna (1. a 2. 6. 2012) konala prvá konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii) na Slovensku.

Pripravila ju Výcviková škola Doggie (Bratislava) v spolupráci s Výcvikovým združením Hafík (České Budějovice), neziskovou organizáciou Zmysel života (Žilina) a Inštitútom edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (Prešov). Po prvý krát sa aj na Slovensku stretli odborníčky a odborníci, ktorí pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, spolu s najlepšími priateľmi človeka. Konferencia tak nadviazala na tradíciu menších odborných seminárov realizovaných v rokoch 2010 a 2011 v Belušských Slatinách. Odborníčky a odborníci sa venovali najaktuálnejším otázkam teórie a praxe aktivít s asistenciou psov a terapie s asistenciou psov (canisterapie).

Hlavným cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o celom spektre problémov v oblasti aktivít a terapie s asistenciou psov tak v rovine teórie, ale aj v praxi. Organizátori tak chcú prispieť k zvýšeniu odbornosti a profesionalizácii služieb v tejto oblasti. Aj keď sa na Slovensku už niekoľko rokov prax v oblasti aktivít a terapií s asistenciou psov (canisterapie) realizuje, jej úroveň je nevyrovnaná. Nadšenie pre prácu so psom je často uprednostňovaná pred odbornosťou. Konferencia preto nebola určená len vedecko-výskumnej a odbornej verejnosti, ale hlavne realizátorom a realizátorkám týchto aktivít, študentkám a študentom rôznych vedných odborov (najmä pomáhajúcich profesií) a potenciálnym záujemkyniam a záujemcom o túto zaujímavú, ale náročnú formu pomoci druhým.

Záujmom organizačného tímu nebolo pripraviť a realizovať systematické a komplexné vzdelávanie. Okrem prezentácií výskumných zistení a praktických skúseností, účelom bolo ponúknuť možnosť pre výmenu názorov a poznatkov a podporiť dialóg medzi tými, ktorí tieto činnosti realizujú v praxi, a medzi širšou, odbornou i laickou, verejnosťou, pretože práve v spoločnej diskusii je možné identifikovať príležitosti, ale aj bariéry v tejto oblasti a diskutovať možné trendy vývoja pre najbližšie obdobie.

Tomu bol prispôsobený aj program konferencie. Prednášky a odborné prezentácie boli doplnené o workshopy, kde boli v praktickej rovine predstavené konkrétne oblasti práce so psami v procese pomoci. Okrem problematiky welfare (pohody) asistenčných psov, ktorá je predpokladom akejkoľvek práce s týmto ušľachtilým zvieraťom, sa na workshopoch rozvíjali aj témy, ktoré sa v minulosti stretli u ľudí z praxe s veľkým záujmom: ponúkli informácie a praktické ukážky výcviku a prípravy psov pre túto oblasť a tiež názorné prezentácie jednej zo špecifických využívaných techník – polohovania.

Pre záujemkyne a záujemcov je dôležitá aj informácia, že príspevky a prezentácie, ktoré na konferencii odzneli, budú k dispozícii aj v zborníku z konferencie.

Pre zvýšenie kvality služieb s asistenciou psov je zvyšovanie odbornosti poskytovateľov nevyhnutnosťou. Na Slovensku nie je žiadne profesionálne združenie, ktoré by slúžilo ako podpora poskytovateľom služieb s asistenciou psov, ale aj ako garancia kvality týchto služieb, doposiaľ neexistuje. Jedným zo záverov konferencie, na ktorom sa všetci prítomní dohodli, bolo však vytvorenie medzinárodnej databázy poskytovateľov takýchto služieb. Táto databáza by mala slúžiť ako základný prostriedok v rámci sieťovania tých, ktorí tieto služby poskytujú v kontextoch aktivít a terapie s asistenciou zvierat (zooterapie) vo všeobecnosti, ale zároveň ako platforma pre lepšiu orientáciu v príležitostiach, ponuke služieb v slovenskom i českom priestore. Priamo na konferencii táto databáza začala vznikať a je možné ju nájsť na stránke www.zootherapy.eu.

Organizátori konferencie preto vyzývajú všetky poskytovateľky a poskytovateľov, ktorí majú záujem o zaradenie do databázy, aby nezostali anonymní, ale aby dali o sebe vedieť. Kontaktovať môžu priamo Výcvikovú školu Doggie (www.doggie.sk), ktorá bola hlavným organizátorom konferencie. Ideálnou formou kontaktu je e-mailová komunikácia na adresu doggie@doggie.sk.

Veríme, že tohtoročná konferencia otvorí novú tradíciu „jarných konferencií o aktivitách a terapii s asistenciou psov“.

PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2012