Veľká cena Slovenska IPO 1 – 2011

(KR 4/2011)

Majstrovstvá Slovenska málopočetných a netradičných plemien IPO1

16. – 17. september 2011, Mestečko

Vážení priatelia!
Sotva sme spustili prezentačnú kampaň našich pretekov na stránkach kynologickej tlače a webových stránkach, už sa aj rozbehol kolotoč neobvyklého záujmu, ale i rôznych dohadov a nejasností. Keďže v organizačnom tíme súťaže zastávam funkciu „poradenstvo a propagácia“, bol som vyzvaný kanceláriou ZŠK SR, aby som trocha podrobnejšie vysvetlil ciele a pravidlá horeuvedených pretekov. Všetko podstatné o tejto súťaži nájdete na webových stránkach www.superpretek.mivas.sk. Nie každý má však prístup k internetu, preto mi dovoľte niekoľko viet na vysvetlenie…

O čo nám teda ide? Už dlhší čas spolu s riaditeľom súťaže – Bc. Ivanom Suchánkom, sledujeme pokles záujmu nových tvárí o športovú kynológiu. Mnohým základným organizáciám ZŠK SR nemožno uprieť snahu o rozvoj masovosti v našom športe. Väčšina týchto klubov pravidelne organizuje súťaže v kategóriách SVV 1 a IPO 1. Účasť na týchto pretekoch je, bohužiaľ, väčšinou len symbolická, i keď existujú aj svetlé výnimky. Pri analyzovaní tohto problému sme dospeli k názoru, že regionálne súťaže sú často limitované finančnými možnosťami konkrétneho klubu, s čím súvisí aj pomerne úzky okruh potenciálnych sponzorov. Preto sú tieto preteky vo väčšine prípadov lákadlom len pre súťažiacich z blízkeho okolia, ktorým sa vyplatí precestovať pár kilometrov do neďalekej obce a zabojovať tam o „pohár starostu a vrecko krmiva“. Keďže sú tieto preteky väčšinou úzko viazané na príslušný región, zostávajú pretekári v kategórii IPO 1 často izolovaní a nemajú príležitosť konfrontovať svoju výkonnosť s kolegami z iných regiónov Slovenska. Iste nám dáte za pravdu, že kategória IPO 1 je vstupnou bránou pre IPO 3, a raz možno aj pre Majstrovstvá sveta. Áno, je tu možnosť súťažiť na pretekoch IPO 1, ktoré bývajú súčasťou „veľkých pretekov“. Ale problém s nízkou účasťou to príliš nerieši. Organizátor s ťažkosťami vykryje náklady na réžiu veľkej súťaže a na IPO jednotku opäť väčšinou zostanú tri poháre a tri vrecká krmiva.

Podľa nášho názoru na Slovensku chýba jedna veľká celoštátna súťaž podľa IPO 1. Ako prilákať pretekárov zo všetkých kútov Slovenska? Perfektnou organizáciou, príjemným prostredím, kvalitnými rozhodcami, figurantmi, ale predovšetkým – zaujímavými cenami. My sme túto výzvu prijali. Spojili sme sily štyroch spriaznených kynologických klubov z trenčianskeho regiónu a pokúsime sa zorganizovať kvalitné a pohodové preteky. Či to už niekto pripustí, alebo nie, pre väčšinu kynologickej verejnosti boli IPO jednotkové preteky na škvare vo Vrbovom „majstrovstvami Slovenska“ mladých psov, príp. psov rôznych „exotických“ plemien, ktoré neraz priťahovali väčšiu pozornosť ako hlavná súťaž CACIT. Veľmi radi by sme nadviazali na túto tradíciu.

Preto uzrela svetlo sveta súťaž Veľká cena Slovenska IPO 1. Táto súťaž je otvorená pre všetky plemená bez obmedzenia a rovnako tak pre všetkých psovodov bez obmedzenia štátnej príslušnosti. Teda, jednoducho povedané, na Veľkú cenu Slovenska IPO 1 sa môže prihlásiť ktokoľvek s akýmkoľvek plemenom. Hlavnou cenou je LCD televízor. Jedinou podmienkou účasti je platný preukaz pôvodu psa pod hlavičkou FCI. Prečo? Pretože nechceme podporovať produkciu psov bez PP.

S Veľkou cenou sa spájajú aj ďalšie otázky. Prečo je umožnený štart aj psom s vyššou skúškou? Túto problematiku sme dlho rozoberali. Nakoniec sme prišli k rozhodnutiu, že nebudeme obmedzovať psov s vyššou skúškou. Po Slovensku „behá“ dosť plemenníkov i chovných sučiek so skúškou IPO 3, ale ich vycvičenosť nemusí byť na takej úrovni, aby sa mohli s úspechom porovnať so slovenskou špičkou na kvalifikačných pretekoch. Naše preteky dávajú možnosť majiteľom a chovateľom spropagovať kvality svojho i staršieho zvieraťa, ktoré by inak zostalo celkom neznáme. Alebo naopak, mladého psa, ktorý má na špicu ešte čas, ale už má splnenú skúšku IPO 2… Ak si niekto z vrcholových pretekárov, so psom ošľahaným majstrovstvami sveta „príde pre televízor“, nechávame na ňom, či sa na stupni víťazov nebude cítiť trápne…

Prečo je počet pretekárov obmedzený na 30? Z organizačných dôvodov, ale predovšetkým preto, aby súťaž nebola pre psovodov finančne príliš náročná. Bežné skúsenosti – ubytovanie na dve noci, náklady na trojdňové stravovanie, stresujúca nočná cesta domov s vyhliadkou nepríjemného pondelňajšieho vstávania do práce – nás prinútili, aby sme to vymysleli trocha inak. Preto sme rozdelili preteky na dva dni. V piatok bude prebiehať oficiálny tréning – v kľude a vo vopred dohodnutom poradí. Každý pretekár má na tréning k dispozícii 15 minút. Vo večerných hodinách prebehne losovanie a spoločenský večer. V sobotu bude prebiehať samotná súťaž od ranných hodín až do neskorého popoludnia. Keďže samotné preteky sú vlastne jednodňové, musíme vyhovieť skúšobnému poriadku. Ten určuje maximálny počet oddielov, ktoré môže rozhodca v jeden deň posúdiť – čiže 30. Nehovoriac o tom, že by sme to jednoducho do tmy nestihli…

Prečo aj Majstrovstvá Slovenska málopočetných a netradičných plemien? Prvotným triviálnym dôvodom bolo pritiahnuť pozornosť laickej verejnosti k nášmu športu. Dobre vieme, že ak laik zavíta na preteky IPO, najprv híka od úžasu a po chvíli sa začne nudiť. Drobné rozdiely vo výkonoch, ktoré vidíme my, on nie je schopný postrehnúť. A tak sa mu o pár minút všetky výkony zlejú do jednej, trochu nudnej rieky. Ale ak na „plac“ nastúpi pestrá paleta plemien, máme šancu pritiahnuť jeho pozornosť. Myslíme si, že osveta u laickej verejnosti je pre náš šport životne dôležitá. Všetci vieme, že sa uvažuje o zákaze obrán, zákaze chovu niektorých plemien a iných absurditách. Bez podpory laickej verejnosti zostaneme v boji s „veternými mlynmi“ sami.

Ale je tu aj ďalší závažný dôvod. Mnohé chovateľské kluby dlhodobo zápasia s problémom klesajúcej kvality povahových vlastností a pracovnej upotrebiteľnosti „ich“ plemena. Často sa snažia prostredníctvom klubových majstrovstiev pritiahnuť svojich členov k výcviku. Bohužiaľ, nie vždy sa na týchto akciách podarí vytvoriť slávnostnú atmosféru, pretože účasť býva veľmi nízka, rovnako ako aj náročnosť súťaže. Chceme dať možnosť psovodom, ktorí pracujú s neobvyklým plemenom, konfrontovať svoju výkonnosť s tým najlepším, čo v IPO jednotke na Slovensku máme. Preto budú psy týchto plemien automaticky zaradení do celkového poradia súťaže Veľká cena Slovenska IPO 1. Domnievame sa, že len samotná účasť na Veľkej cene nie je dostatočným lákadlom pre cvičiteľov týchto plemien. Priznajme si, že pre väčšinu z nich (i keď poznáme aj výnimky) je doterajším stropom výkonnosti splnenie skúšky z výkonu. Porovnanie aj s inými, nie bežnými plemenami, možnosť v rámci nich obstáť so cťou, prípadne získať peknú cenu, je už dostatočne silným motívom vystúpiť na veľkej súťaži. Práve z týchto dôvodov sme vyhlásili popri Veľkej cene aj Majstrovstvá Slovenska málopočetných a netradičných plemien. Víťaz MSR MNP získa izotermický vonkajší autobox na prepravu psa.

Pre ľahšie pochopenie: po ukončení súťaže prebehne dvakrát vyhlásenie prvých troch miest na stupňoch víťazov. Najskôr sa vyhodnotia Majstrovstvá Slovenska MNP (hlavná cena – box), a potom sa vyhodnotí Veľká cena Slovenska (t.j. celkové poradie – hlavná cena TV). Do súťaže MSR MNP budú zaradené psy iných plemien než NO a BO – malinois. Keďže sa jedná o Majstrovstvá Slovenska, do tejto súťaže budú zaradení len psovodi, ktorí sú štátnymi občanmi SR.

Stretli sme sa s výhradou, že vyhlásením súťaže MSR MNP nepriamo diskriminujeme plemená nemecký ovčiak a belgický ovčiak – malinois. Práve naopak. Všetci členovia organizačného výboru sú majiteľmi, chovateľmi, či výcvikármi týchto plemien a majú k nim vrelý vzťah. Skúsme, prosím, nebyť sebeckí a pochopiť cvičiteľov ostatných plemien. Sú v neporovnateľne ťažšej situácii ako výcvikári nemeckých ovčiakov a belgických ovčiakov – malinois. Z populácie NO a BO – malinois je oveľa jednoduchšie vybrať si vrh, z ktorého sa narodí budúci „šampión výcviku“. Tešme sa z toho, že aj v iných kluboch sa nájdu šikovní ľudia, ktorí podľahli rovnakej záľube ako my.

Priamo z prezídia ZŠK SR sme zaznamenali výhradu k uznaniu titulu Majster Slovenska MNP, a to predovšetkým z dôvodu relatívne nízkej náročnosti kategórie IPO 1. Oficiálny titul Majster Slovenska zadáva ZŠK na náročných súťažiach podľa IPO 3 a SVV 3 pri splnení limitu skúšky. Nižšia náročnosť sa týka, napr., titulu Majster Slovenska mládeže, čo je však, samozrejme, celkom pochopiteľné. Udelenie titulu Majster Slovenska na IPO jednotkovom preteku by znižovalo vážnosť a význam, napr., titulu Majster SR ZŠK. Uznávame opodstatnenosť tejto námietky. Preto sme v súčinnosti s prezídiom ZŠK prijali toto riešenie: Pre rok 2011 zostane názov súťaže pre málopočetné a netradičné plemená zachovaný – Majstrovstvá Slovenska málopočetných a netradičných plemien (pod týmto názvom je už publikovaný v Kalendári akcií ZŠK – SR), ale víťaz týchto pretekov nebude dekorovaný titulom Majster Slovenska. Do budúcnosti sa budeme snažiť nájsť vhodné riešenie pomenovania takejto súťaže tak, aby bol „aj vlk sýty, aj ovca zostala celá“.

Jednou z častých pripomienok je tvrdenie, že nebude fér, keď v súťaži MSR MNP zvíťazí ojedinelý zjav – príslušník málopočetného plemena, ktorý na vrcholových pretekoch podľa IPO 3 úspešne konkuruje nemeckým ovčiakom a BO – malinois. Súhlasíme. Ale na to môžeme odpovedať len tým, čo sme už odprezentovali: Ak to nebude psovodovi trápne, nech s takým psom nastúpi do IPO I… Ďalšou, často frekventovanou otázkou je titul Mr./Miss SHOW a SPORT. V spolupráci so ZŠK SR by sme radi podporili majiteľov psov všetkých plemien, ktorí sa snažia o spojenie krásy a pracovnej upotrebiteľnosti. Tento titul bude priznaný každému psovi alebo sučke, ktorý/á získa na MVP vo Veľkej Ide známku „výborný“ a zároveň získa na Veľkej cene Slovenska IPO 1 v Mestečku najlepšie hodnotenie v rámci svojho plemena. Pes/sučka musí obhájiť limit skúšky IPO 1.

Paradoxne je ale najčastejším dotazom financovanie súťaže. Všetci vieme, s akými finančnými problémami momentálne zápasí ZŠK SR. Ozvali sa hlasy, ktoré nás upodozrievajú, že sme zo ZŠK získali nejaké finančné prostriedky na úkor mládeže či reprezentácie. K tejto úvahe mohla viesť skutočnosť, že Majstrovstvá Slovenska MNP prebehnú pod záštitou prezidenta ZŠK SR. Môžeme všetkých ubezpečiť, že ide o záštitu výhradne morálnu a spoločenskú. Sme veľmi radi a vážime si, že to Juraj prijal, a podporil tým správnu vec. Celá súťaž je v réžii KK Mladosť Mestečko, spriaznených kynologických klubov a sponzorov. Od ZŠK sme nežiadali a ani nebudeme žiadať žiadny príspevok!

Chceme poprosiť širokú kynologickú verejnosť, aby nás podporila v našom snažení. Na všetkom sa dajú nájsť nedostatky, všetko sa dá podrobiť kritike a na všetko sa dá nájsť tisíc iných, možno lepších riešení. Len ten, kto nič nerobí, nerobí chyby. My sme sa dali do boja s financiami, technickými i organizačnými problémami. Sledujeme tým jediný zámer – rozvoj slovenskej športovej kynológie. Držte nám v našom úsilí palce a, ak môžete, pomôžte. Vlak je už rozbehnutý, zaregistrovali sme prvé prihlášky.

Jozef Klíma – člen organizačného tímu

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 4/2011